Hlavný kontrolór obce - 40 % úväzok

Obec Slovenská Ľupča

Miesto práce
Námestie SNP 13, Slovenská Ľupča
Druh pracovného pomeru
skrátený úväzok
Termín nástupu
1.6.2020
Mzdové podmienky (brutto)
680 EUR/mesiacMzda je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31.12. (1,68).

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Kontrolná činnosť:
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,
- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- kontrola vybavovania sťažností a petícií,
- kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
- kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

A výkon ďalších úloh ustanovených § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Informácie o výberovom konaní

Podaná písomná prihláška musí obsahovať:
- profesijný životopis vo formáte Europass s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a uvedením pracovnej pozície,
- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a fotokópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania,
- koncepciu činnosti hlavného kontrolóra v rozsahu 2 strán vo formáte A4.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce je 6 rokov.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra je povinný doručiť svoju písomnú prihlášku najneskôr do 30.4.2020 do 15.30 h na adresu: Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča. Prihlášku spolu s povinnými prílohami uchádzači zašlú poštou alebo doručia osobne v zalepenej obálke s označením „VOĽBA hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča - „NEOTVÁRAŤ“ “.

viac info na webovej stránke obce www.slovenskalupca.sk / sekcia OZNAMY resp. sekcia ÚRADNÁ TABUĽA

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.4.2020 (ostáva ešte 61 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- najmenej 5 rokov praxe vo verejnej alebo štátnej správe - prax v ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti,
- znalosť podvojného účtovníctva,
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa rozpočtových pravidiel verejnej správy a územnej samosprávy, majetku obcí, finančnej kontroly, účtovníctva, sťažností, správy miestnych daní a poplatkov, protispoločenskej činnosti, výkonu práce vo verejnom záujme a odmeňovania, slobodného prístupu k informáciám, verejného obstarávania a ďalších súvisiacich právnych predpisov,
- užívateľské ovládanie počítača,
- občianska a morálna bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Adresa spoločnosti

Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 13
976 13 Slovenská Ľupča
ID: 3869701  Dátum zverejnenia: 13.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 680 EUR/mesiac