Ekonóm/ka – účtovník/čka

Obec Letanovce

Miesto práce
Slovenského raja 55, 05313 Letanovce, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves
Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

vedenie účtovníctva, sledovanie úhrad pohľadávok a záväzkov, vypracovanie účtovných závierok, evidencia majetku obce a jeho inventarizácia, vypracovanie rozpočtu obce, sledovanie jeho plnenia a zmien, vypracovanie záverečného účtu obce a výročnej správy, príprava štatistík s ekonomickými ukazovateľmi

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania
• motivačný list (životopis)
• kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných
údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 12. 2. 2018 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie ekonóm – účtovník- NEOTVÁRAŤ“,
na adresu: Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce. Uchádzači o pracovné miesto môžu doručiť svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Ostatné znalosti

Podvojné účtovníctvo - expert

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• počítačové znalosti (Microsoft Word, Excel)
• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť
• znalosť práce s komplexným informačným systémom pre samosprávy Korwin - výhodou
• prax v odbore vítaná
• znalosti zákonov: zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Jedná sa o obecnú samosprávu v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Spišská Nová Ves. Činnosť obce zabezpečuje niekoľko úsekov, t.j. Obecný úrad, Komunitné centrum, Školská jedáleň a Materská škola. Bližšia charakteristika a povinnosť obecnej samosprávy je špecifikovaná v zákone 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Adresa spoločnosti

Obec Letanovce
Slovenského raja 55
053 13 Letanovce
ID: 3302500   Dátum zverejnenia: 5.2.2018