Riaditeľ/riaditeľka Základnej školy v Družstevnej pri Hornáde

Obec Družstevná pri Hornáde

Miesto práce
Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
16.10.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
platová tarifa podľa § 7 ods. 10 zákona

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

riaditeľ/riaditeľka Základnej školy

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania;
- overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaní prvej atestácie alebo jej náhrady;
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
- čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie;
- profesijný štruktúrovaný životopis;
- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti;
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie obec Družstevná pri Hornáde ako zriaďovateľ školy. Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné.
- Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z.z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenie pracovných úloh.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a vlastnoručne podpísané požadované doklady je potrebné doručiť do 14.9.2018 na adresu:
OBEC Družstevná pri Hornáde
Hlavná 38
044 31 Družstevná pri Hornáde
- v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označením "Výberové konanie-riaditeľ ZŠ - NEOTVÁRAŤ"

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na pracovné miesto :
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
- vykonanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 30 písm. c) zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.

Ďalšie požiadavky :
- osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.;
- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.;
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z.;
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, vítaná prax v práci s projektami;
- znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti školy s právnou subjektivitou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Obec, samosprava

Adresa spoločnosti

Obec Družstevná pri Hornáde
Hlavná 38
044 31 Družstevná pri Hornáde
http://www.druzstevna.sk
ID: 3462735   Dátum zverejnenia: 6.8.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   platová tarifa podľa § 7 ods. 10 zákona