Riaditeľ - Základná škola s materskou školou Alekšince

Obec Alekšince

Miesto práce
Alekšince
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

- v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

29.7.2019 (ostáva ešte 7 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

-ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelávania pre uvedený druh školy v zmysle vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov;
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti;
- vykonanie I. atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
v zmysle ust. § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení neskorších zákonov;
- občianska bezúhonnosť;
- zdravotná spôsobilosť;
- riadiace a organizačné schopnosti;
- znalosť legislatívy na úrovni samosprávy a v oblasti školstva

Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• prihláška o zaradenie do výberového konania, ktorá obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého bydliska
• overené fotokópie dokladov o vzdelaní
• overený doklad o absolvovaní I. atestácie, alebo jej náhradnej formy v zmysle §61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z.z.,
• návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu minimálne 2 strán formátu A4
• stručný profesijný životopis
• údaje k preukázaniu bezúhonnosti. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. treba predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje sa budú overovať len u úspešného kandidáta.
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca
• súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 29. 7. 2019 do 15.00 hod. na adresu Obec Alekšince, Obecný úrad Alekšince č. 389, 951 22 Alekšince.
Obálku treba označiť: Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Alekšince - NEOTVÁRAŤ. Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Adresa spoločnosti

Obec Alekšince
Alekšince, 389
95122 Alekšince
http://www.aleksince.sk/

Kontakt

ID: 3714250   Dátum zverejnenia: 11.7.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   - v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov