Psychológ, školský psychológ

Obchodná akadémia Bratislava-Petržalka

Miesto práce
Dudova 4, Petržalka
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
2020-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Psychológ, školský psychológ

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
308

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
základná PC zručnosť, bežný užívateľ balíka Office

Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre príslušný druh práce podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancoch (príloha č. 10 vyhlášky).

Ďalšie požiadavky
Naša škola má cca 300 žiakov, 4-ročné SŠ štúdium a 5-ročné bilingválne štúdium. Rozšírili sme kolektív učiteľov a hľadáme školského psychológa v rámci projektu MPC.

Kvalifikačné predpoklady:
- vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Platové podmienky:
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Náplň práce:
1) vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v SŠ vo svojej územnej pôsobnosti,
2) poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom materských škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
3) uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
4) aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ.
5) spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi
6) zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníkov a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
7) poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
8) aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí,
9) systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a koncepciou školy,
10) spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie
11) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
12) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme.

K žiadosti o prijatie do pracovného pomeru pripojte životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Na základe životopisov, ktoré nám zašlete na mail Vás budeme pozývať na pracovný pohovor. Vyhradzujeme si právo kontaktovať len tých uchádzačov, ktorí splnia požadované kritériá.

Inzerujúca spoločnosť

Adresa spoločnosti

Dudova 4
85102 Bratislava-Petržalka
http://www.oadudova.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Dominik Križanovič
Tel.: +421911610060
E-mail: poslať životopis
ID: 3944782  Dátum zverejnenia: 30.7.2020  Pracovná ponuka je prevzatá z inej stránky alebo zdroja.