NTV - náradie, s.r.o. vznikla v roku 1997 v Ilave, ktorá sa špecializuje na veľkoobchod s kovorezným náradím, primárne predaj kovorezných plátkov CERATIZIT, fréz, závitníkov, vrtákov, upínacieho náradia, meracej techniky atď.

Na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise. Na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sme povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:
a) prevádzkovateľ: NTV - náradie, s.r.o. Farská 86/2, 019 01 ILAVA, IČO: 36 299 596
b) zodpovedná osoba prevádzkovateľa Vám odpovie na [email protected]
c) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
d) osobné údaje neposkytneme inému príjemcovi;
e) osobné údaje získané na účel výberového konania sa neuchovávajú. Uchovávame iba
osobné údaje uchádzača, s ktorým bude uzatvorený pracovný pomer.
f) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby.
g) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní;
h) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Ponuky práce: NTV - náradie, s.r.o.

1 - 1 z 1