Personalista

Národné osvetové centrum

Miesto práce
Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.10.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
min. 549,50€ (platová trieda 11) + osobný príplatok do výšky 787,00 €, v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Opis pracovných činností – zamestnanec:
-spracováva štúdie ľudských zdrojov z pohľadu potrieb rozvoja zamestnávateľa (napr. kvalifikačná a profesijná štruktúra, možnosti odborného vzdelávania zamestnancov a pod.);
-organizuje personálny marketing pre potreby NOC;
-pripravuje návrhy na optimalizáciu systému hodnotenia zamestnancov, motivácie zamestnancov NOC a predkladá ich prostredníctvom svojho priamo nadriadeného zamestnanca generálnemu riaditeľovi NOC na schválenie;
-zabezpečuje a vykonáva komplexnú odbornú personálnu agendu v NOC;
-zabezpečuje odbornú prípravu písomností súvisiacich s vymenovaním, odvolaním, so vznikom, zmenou, skončením pracovného pomeru zamestnancov v NOC v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
-sleduje a kontroluje platnosť pracovných pomerov zamestnancov NOC;
-zabezpečuje odbornú prípravu písomností súvisiacich s odmeňovaním zamestnancov NOC, vrátane ich zmien v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pri návrhoch ktorých spolupracuje s príslušnými vedúcimi zamestnancami organizačných útvarov NOC;
-pri všetkých pracovných činnostiach dbá o dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vnútornými riadiacimi aktmi NOC o finančnom riadení a finančnej kontrole;
-vedie personálnu databázu a osobné spisy zamestnancov NOC;
-vedie evidenciu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zabezpečuje ich uzatváranie;
-zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom;
-zodpovedá za archiváciu personálnych písomností v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pri ktorej spolupracuje s príslušným organizačným útvarom NOC;
-plní úlohy spojené s obsadzovaním voľných pracovných miest v NOC výberovým konaním vrátane prípravy a zabezpečenia výberového konania z hľadiska činnosti personalistu

Zamestnanecké výhody, benefity

príspevok na stravovanie,
pružný pracovný čas,
5 dní dovolenky navyše,
pracovné miesto v centre Bratislavy.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

HR

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

samostatnosť, zodpovednosť, efektívnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Národné osvetové centrum (NOCka) je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so 65 ročnou históriou, ktorá zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Oboznamuje s dobrovoľnou neprofesionálnou tvorivou umeleckou činnosťou mládeže i dospelých a rozvíja ju v oblastiach ako sú scénický folklorizmus, divadlo, film a video, fotografia, hudba a zborový spev, umelecký prednes, výtvarná tvorba a mladá slovenská literatúra. Ďalšie činnosti tvoria vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, výskumná činnosť a monitoring v kultúre, výstavná a prezentačná činnosť a pod .

NOCka je organizátorom a spoluorganizátorom rôznych celoštátnych postupových súťaží-prehliadok a festivalov neprofesionálneho umenia ako napr. Folklórny festival Východná, Scénická žatva, Hviezdoslavov kubín a ďalšie. Najnovšou aktivitou je pilotný projekt dní neprofesionálneho umenia TvorBA 2018 http://www.tvor-ba.sk/.

Od roku 2012 realizuje národné projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“.
Od roku 2013 je v pôsobnosti Národného osvetového centra plnenie úloh Európskeho kontaktného bodu, ktorý je súčasťou medzinárodnej siete zameranej na propagáciu a pomoc pri príprave a tvorbe projektov občianskych aktivít grantového programu Európa pre občanov 2007 – 2013.
Od roku 2014 na základe rozhodnutia ministra kultúry Národné osvetové centrum koordinuje a zabezpečuje všetky úlohy a povinnosti súvisiace s výkonom štátneho štatistického zisťovania v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Počet zamestnancov

50-99 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Národné osvetové centrum
Námestie SNP 12
812 34 Bratislava - mestská časť Staré-mesto
http://www.nocka.sk
ID: 3489279   Dátum zverejnenia: 11.9.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   min. 549,50€ (platová trieda 11) + osobný príplatok do výšky 787,00 €, v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov