Charakteristika spoločnosti

Nadácia Intenda svoju pozornosť sústreďuje najmä na rozvoj spoločnosti priateľskej k mladým ľuďom podporou iniciatív mladých ľudí a pre mladých ľudí.
Už 14 rokov prispieva k tomu, aby mladí ľudia mali dostatok priestoru na slobodný prejav, vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad. Rovnako dôležité je, aby mali prístup k svojim základným potrebám v prostredí, ktoré je málo stimulujúce. Zriaďovateľmi nadácie sú Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu Slovenskej republiky, Rada mládeže Slovenska (RMS) a Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ). Nadácia spravuje prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Hotely mládeže Slovakia, a.s. (ďalej len HMS, a.s.) bývalý majetok Socialistického zväzu mládeže, výnosy z ktorého využíva na podporu detí a mládeže. V súčasnom období vedie niekoľko veľmi dôležitých súdnych sporov, ktorých výsledok bude mať kľúčový vplyv na jej ďalšie fungovanie. Nadácia je členskou organizáciou Global Youth Action Network.