Vedúci oddelenia správy, evidencie a údržby majetku

MsČ Bratislava - Devínska Nová Ves

Miesto práce
Miestny úrad, Novoveská, Devínska Nová Ves
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
1350

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia správy, evidencie a údržby majetku a koordinuje jeho činnosť s činnosťou ostatných oddelení miestneho úradu pri plnení úloh mestskej časti.
• Dozor nad evidovaním majetku mestskej časti a to jednak na majetok vo vlastníctve mestskej časti ako aj majetok zverený do správy mestskej časti magistrátom vrátane pozemkov, budov a hnuteľného majetku
• Evidencia majetku, zaraďovanie, odpisovanie a vyraďovanie majetku
• Zabezpečuje všetky podklady a prípravu materiálov potrebné pre nakladanie s majetkom mestskej časti a predkladá ich na zasadnutia komisií, Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva.
• Pri riešení vlastníckych vzťahov a pri prevodoch nehnuteľností zabezpečuje komunikáciu s Magistrátom a príslušnými orgánmi štátnej správy.
• Zabezpečuje spoluprácu s ostatnými oddeleniami MÚ vo veciach vo veci vysporiadania vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam z pohľadu prípravy stavebnej činnosti.
• Poskytuje podklady majetkového charakteru potrebné pre činnosť organizácií zriadených mestskou časťou.
• Vykonáva dohľad nad budovami vo vlastníctve mestskej časti ako aj budovami zverenými Magistrátom do správy mestskej časti a zabezpečuje ich údržbu a opravy.
• Pripravuje podklady pre návrh rozpočtu v položkách svojho oddelenia a zabezpečuje sledovanie jeho čerpania na jednotlivých referátoch, predkladá návrhy na rozpočtové opatrenia v nadväznosti na dopad deregulácie cien energií v zariadeniach vo vlastníctve a správe MČ

• Zabezpečuje dodržiavanie a kontrolu zásad hospodárenia s majetkom MČ a majetkom jej zvereným v samospráve i v organizáciách zriadených MČ.
• Vyjadruje sa k opodstatnenosti a likvidácii faktúr oddelenia z pohľadu vecného, číselného
súladu s dodávkami , uplatňuje reklamácie vád a nedorobkov.
• Pripravuje podklady pre výberové konania pre úlohy zadávania VOS
• Pripravuje podklady pre rokovania samosprávnych orgánov v oblasti majetku a jeho správy
spolupracuje s vyraďovacou , likvidačnou a škodovou komisiou.
• Sleduje a navrhuje opatrenia na prevenciu pred novým vznikom škôd na majetku MČ
• Zabezpečuje poistné majetku MČ, evidenciu poistných zmlúv, ako aj likvidáciu poistných udalostí
• Vykonáva odpis energií, rozpočítanie a vypracovanie vyúčtovaní energií v NP
• Vykonáva evidenciu mobilných telefónov, komunikáciu s operátorom
• Vykonáva evidenciu kopírovacích zariadení, zabezpečuje ich servis a nákup spotrebného materiálu, sledovanie zmlúv s dodávateľmi
• Zabezpečuje ochranu práv MČ v domoch, kde došlo k prevodu vlastníctva bytov a zostávajú tam i naďalej byty a nebytové priestory v správe MČ a zúčastňuje sa zhromaždení vlastníkov bytov ( domové schôdze )
• Plní ďalšie úlohy podľa pokynov starostu MČ a prednostu MČ súvisiacich s pracovným zaradením

Zamestnanecké výhody, benefity

v zmysle kolektívnej zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Požadované doklady:
• prihláška do výberového konania
• štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
• súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
• fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, doručte svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou alebo osobne do podateľne v obálke s označením výberové konanie – Vedúci oddelenia správy, evidencie a údržby majetku MČ
najneskôr do 8.2.2019 na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky. Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Ostatní uchádzači budú o nezaradení do výberového konania informovaní elektronickou poštou.
Kontakt:
Kontaktná osoba:
Ing. Mária Koprdová
Tel.: 0917 81 72 27, 02/ 60 201 440
E-mail: [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

8.2.2019 (ostáva ešte 19 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo/ekonomika

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• manažérske schopnosti, koncepčné a strategické myslenie;
• zvládanie záťažových situácií;
• znalosť zákonov a ostatných právnych predpisov z oblasti samosprávy;
• občianska a morálna bezúhonnosť;
• znalosť práce s výpočtovou technikou
• vodičský preukaz skupiny B a prax v riadení osobného motorového vozidla.
• min. 3-5 praxe, uprednostňuje sa prax v samospráve
• znalosť práce s MS Word, Excel, informačné systémy samosprávy
• samostatnosť
• iniciatívnosť
• komunikatívnosť
• zodpovednosť
• flexibilita

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 je subjektom územnej samosprávy.

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava 49

Kontakt

ID: 3577548   Dátum zverejnenia: 14.1.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1350