Riaditeľ stáleho sekretariátu UNESCO - bukové pralesy / director of the permanent secretariat UNESCO - beech forests

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Miesto práce
Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
júl 2024 /July 2024
Mzdové podmienky (brutto)
3 500 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Kontext pracovnej pozície

Od rozhodnutia Výboru pre svetové dedičstvo z 7.7.2021 pozostáva celá sériová lokalita svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“ (ďalej len sériová lokalita) z 94 komponentov, ktoré sú rozmiestnené v 18 krajinách, konkrétnejšie: Albánsko, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Severné Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Ukrajina a Švajčiarsko. Viac informácií o sériovej lokalite je dostupných na https://whc.unesco.org/en/list/1133.

Od roku 2024 bude sériová lokalita fungovať so stálym sekretariátom.

Stály sekretariát je orgán slúžiaci ako koordinačný úrad pre sériovú lokalitu (ďalej len „Stály sekretariát“) za účelom podpory spolupráce pri ochrane a spravovania spoločného majetku svetového dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“.

Stály sekretariát plní najmä tieto úlohy:

slúžiť ako stály administratívny sekretariát spoločného riadiaceho výboru a poskytovať podporu spoločnému riadiacemu výboru pri koordinácii činností, ktoré sa majú vyvinúť v rámci integrovaného riadiaceho systému podľa spoločného vyhlásenia o zámere,

zvyšovať povedomie verejnosti o sériovej lokalite s využitím všetkých dostupných informačných kanálov na mobilizáciu záujmu a podpory,

nadväzovať na uzatvorené dohody a zabezpečovať bezproblémovú výmenu informácií medzi zúčastnenými štátmi, Centrom svetového dedičstva UNESCO a poradnými orgánmi,

podporovať riadenie znalostí a skúseností, vykonávanie dohľadu a poradenstva, rozvoj informačných kanálov na mobilizáciu záujmu a podpory.

Okrem uvedeného bude Stály sekretariát podporovať ostatné slovenské lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO v týchto úlohách:

spolupracuje so Slovenskou komisiou pre UNESCO a so Slovenským výborom pre Program Človek a biosféra,

podieľa sa na koordinácii lokalít svetového dedičstva UNESCO a biosférických rezervácií na Slovensku.

Členovia stáleho sekretariátu

V roku 2024 tvoria Stály sekretariát zmluvné krajiny Slovensko, Rakúsko a Belgicko (ďalej „národné operačné jednotky“)

Národné operačné jednotky Stáleho sekretariátu pripravia rozdelenie úloh Stáleho sekretariátu a oznámia ho spoločnému riadiacemu výboru v ročnom pracovnom pláne.

Správna rada stáleho sekretariátu vypracuje ročný pracovný plán. Tento ročný pracovný plán poskytne jasný podiel zodpovednosti za každú akciu opísanú v pracovnom pláne a pridelené zdroje na každú akciu od každej národnej operačnej jednotky prítomnej na stálom sekretariáte a v prípade potreby od iných zmluvných štátov spolupracujúcich buď na expertných skupinách alebo projektoch. Prideľovanie zdrojov vychádza z daného rozpočtového rámca národných operačných jednotiek a dobrovoľných príspevkov ostatných zmluvných štátov.

Orgánmi stáleho sekretariátu sú:

Národná operačná jednotka:

zodpovedná za vykonávanie úloh ročného pracovného programu,

každý štát zmluvnej krajiny má svoju vlastnú národnú operačnú jednotku,

počet členov každej národnej operačnej jednotky nie je obmedzený.

Správna rada:

je hlavným orgánom Stáleho sekretariátu,

pozostáva z riaditeľa a dvoch členov menovaných každým zo zúčastnených štátov, zmluvných strán,

rozhoduje o všetkých aspektoch fungovania Stáleho sekretariátu spôsobom stanoveným v rozhodnutiach Spoločného riadiaceho výboru, v spoločnom vyhlásení o zámere a v rokovacom poriadku,

člen predstavenstva túto funkciu vykonáva osobne; zastupovanie na základe plnej moci je povolené,

vykonáva tieto úlohy:

koordinuje činnosti medzi národnými operačnými jednotkami,

pripravuje návrh ročného pracovného programu na ročnom základe, ktorý musí schváliť spoločný riadiaci výbor,

rozhoduje o všetkých aspektoch činnosti stáleho sekretariátu.

Riaditeľ stáleho sekretariátu:

Stály sekretariát má jedného riaditeľa, ktorý riadi činnosť stáleho sekretariátu a koná v jeho mene

Opis pracovnej náplne riaditeľa sekretariátu:

je členom správnej rady menovaný príslušným členom sekretariátu na obdobie 4 rokov na princípe rotácie. Správna rada rozhoduje o všetkých aspektoch fungovania Stáleho sekretariátu spôsobom stanoveným v rozhodnutiach Spoločného riadiaceho výboru a v spoločnom vyhlásení o zámere,

riadi a koordinuje činnosť slovenskej časti stáleho sekretariátu (slovenská operačná jednotka),

zastupuje sekretariát navonok a pôsobí ako hlavný kontaktný bod interne aj externe (predovšetkým zmluvné štáty, WHC UNESCO, poradné orgány, tretie strany a verejnosť),

pripravuje návrh pracovného programu a implementuje pracovný program prijatý spoločným pracovným výborom,

koordinuje (re-)nomináciu a úpravy hraníc komponentov sériovej lokality,

pripravuje a koordinuje pravidelný a ad hoc správy pre UNESCO,

poskytuje odborné znalosti a administratívnu podporu príslušnému zmluvnému štátu pred Spoločným riadiacim výborom,

pripravuje zasadnutie spoločného riadiaceho výboru spolu s predsedníctvom spoločného riadiaceho výboru,

spolupracuje so Slovenskou komisiou pre UNESCO a so Slovenským výborom pre Program Človek a biosféra,

podieľa sa na koordinácii lokalít svetového dedičstva UNESCO a biosférických rezervácií na Slovensku.


Background:

Since the decision of the World Heritage Committee of 07.07.2021, the entire serial UNESCO World Heritage Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe’ (later on „serial locality“) consists of 94 components, spread out over 18 countries, more specifically: Albania, Austria, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czechia, France, Germany, Italy, North Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain Ukraine and Switzerland. More information with regard to the serial locality is available on https://whc.unesco.org/en/list/1133.

Since 2024 the serial locality will be administered by Permanent Secretariat.

The Permanent Secretariat is a coordination body of the serial locality in order to support cooperation on the protection and management of the Joint UNESCO World Heritage Property “Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe”.

The Permanent Secretariat shall fulfil mainly the following roles:

to serve as a permanent administrative secretariat of the Joint Management Committee and to give support to the Joint Management Committee in the coordination of activities to be developed within the Integrated Management System under the Joint Declaration of Intent,

to raise public awareness of the UNESCO World Natural Heritage Site of the Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe, using all available information channels to mobilize interest and support, 

to follow up on the agreements made and ensure a smooth exchange of information between the participating state parties, UNESCO World Heritage Centre, and advisory bodies,

supporting knowledge and experiences management, making supervision and advisory, development of information channels to mobilize interest and support.

In addition, the Permanent Secretariat will support other Slovak UNESCO World Natural Heritage sites in the following roles:

to cooperate with the Slovak Commission for UNESCO and the Slovak Committee for the Man and Biosphere Program,

to participate in the coordination of UNESCO World Heritage Sites and Biosphere Reserves in Slovakia.

Members of the Permanent Secretariat

In 2024 the Permanent Secretariat is composed of Slovakia, Austria and Belgium

The division of tasks will be prepared by the Participating State Parties and reported to the Joint Management Committee in the annual work plan.

An annual work plan will be developed by the Management Board of the Permanent Secretariat. This annual work plan will give a clear share of responsibilities of each action described in the work plan and the allocated resources to each action from each National Operational Unit present in the Permanent Secretariat and, if necessary, of other States Parties co-operating either in expert groups or projects. The allocation of resources is based on the given budget framework of the National Operational Units and the voluntary contributions of other States Parties.

The bodies of the Permanent Secretariat are as follows:

National Operational Unit;

Responsible for implementing the tasks of the annual work programm,

Each Participating State Party has its own National Operational Unit,

The number of members of each National Operational Unit is not limited,

Management board:

Is the main body of the Permanent Secretariat.

It consists of the Director, and two members appointed by each of the Participating States Parties.

It decides upon all aspects of the operation of the Permanent Secretariat in a way stipulated by decisions of the Joint Management Committee, the Joint Declaration of Intent, and these Rules of Procedure.

The Management Board member carries out this function personally; proxy representation based on full powers is allowed.

The Management Board carries out the following tasks:

coordinates the activities between the National Operational Units,

prepares the draft annual working program on a yearly basis which has to be approved by the Joint Management Committee,

decides upon all aspects of the operation of the Permanent Secretariat Office.

Director of the Permanent Secretariat:

The Permanent Secretariat has one Director who manages the Permanent Secretariat's activities and acts on its behalf.

Job description:

Be a member of the Management board appointed by the relevant member of the secretariat for a period of 4 years on a rotating basis. The Management board decides on all aspects of the functioning of the Permanent Secretariat in the manner established in the decisions of the Joint Steering Committee and in the joint declaration of intent,

Manages and coordinates the activities of the Slovak part of the permanent secretariat (Slovakian operational unit),

Represents the secretariat externally and acts as the main point of contact both internally and externally (mainly contracting states, WHC UNESCO, advisory bodies, third parties and the public).

Prepares the draft working programme and implements the of working programme as adopted by the JMC.

Coordinates the (re-)nomination and boundary modifications.

Prepares and coordinates the periodic and ad hoc reporting for UNESCO.

Provides expertise and administrative support to the respective State Party preceding the Joint Management Committee.

Prepares the Joint Management Committee meeting together with the Joint Management Committee presidency.

Cooperate with the Slovak Commission for UNESCO and the Slovak Committee for the Man and Biosphere Programme.

Participate in the coordination of UNESCO World Heritage Sites and Biosphere Reserves in Slovakia.

Zamestnanecké výhody, benefity

Možnosť pracovať hybridným spôsobom.

Flexibilita, pokiaľ ide o cestovanie, rozhodovanie, pracovný čas v rámci zmluvných limitov.

Zmluva na dobu určitú vo verejnom záujme na plný úväzok (37,5 h/týždeň) do konca roka 2027.

Stravné lístky v hodnote 5,85 eur.

Príspevok zamestnávateľa na DDS v hodnote 40 eur mesačne.

30 dní dovolenky pri dovŕšení 33 rokov.

3 dni sick day.

Možnosť priniesť inováciu do pracovnej kultúry a flexibilných pracovných podmienok pre slovenskú časť tímu stáleho sekretariátu.


Gross monthly salary 3500 eur.

Possibility to agree on Hybrid way of working.

Flexibility in terms of traveling, decision making, working time within the limits of contract.

Full-time contract in public interest (37.5 hrs/week), fixed-term until the end of 2027.

Meal vouchers worth €5.85.

Employer's contribution to the 3rd pillar worth 40 euros per month.

30 days of leave at the age of 33.

3 sick days.

Opportunity to bring innovation to the work culture and flexible working conditions for the Slovak part of the Permanent Secretariat team.

Informácie o výberovom konaní

Ak sa chcete uchádzať o túto pozíciu, je potrebné odpovedať na otázky vyplnením nasledujúceho dotazníka, link: https://forms.gle/xrSpcJDQ1ooNsw8DA a zaslať svoj životopis v anglickom jazyku na e-mailovú adresu jozef.doczy@enviro.gov.sk do 26. 4. 2024.

PROSÍME, neaplikujte prostredníctvom platformy Profesia.sk.

Po preskúmaní vašich odpovedí vás budeme do týždňa kontaktovať e-mailom s pozvánkou na pohovor alebo s vysvetlením, že sme sa rozhodli pokračovať s ďalšími uchádzačmi.

V časti pohovoru (ktoré sa uskutočnia 6.5.2024 alebo 7.5.2024) vás požiadame, aby ste si pripravili víziu rozvoja sériovej lokality svetového dedičstva UNESCO " Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy ".
Chápeme, že uchádzači pochádzajú z rôznych prostredí a môžu mať rôznu úroveň prístupu k zdrojom a podporným sieťam. V záujme demokratizácie procesu podávania prihlášok uznávame a akceptujeme používanie nástrojov umelej inteligencie (AI) uchádzačmi pri príprave ich odpovedí na prihlášky. Veríme, že nástroje AI môžu poskytnúť podporu a zdroje najmä tým, ktorí nemusia mať prístup k rozsiahlym osobným alebo profesionálnym sieťam. Tento prístup je v súlade s naším záväzkom k rovnosti a poskytuje všetkým uchádzačom príležitosť prezentovať svoje schopnosti a potenciál vyváženejším a spravodlivejším spôsobom.
Kandidátov však vyzývame, aby tieto nástroje využívali zodpovedne a eticky a aby sa uistili, že konečný návrh odráža ich vlastné myšlienky, skúsenosti a schopnosti. V odpovediach, ktoré dostávame, si ceníme autenticitu a úprimnosť.
Bez ohľadu na to, či budete v tejto úlohe úspešní, alebo nie, vašu žiadosť a údaje budeme v našom systéme uchovávať maximálne pol roka od dátumu podania žiadosti pre prípad, že sa uvoľní iná pozícia, na ktorú by ste boli vhodní. Po uplynutí tohto obdobia budú údaje z nášho systému vymazané. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa uchovávania vašich údajov, kontaktujte nás na adrese jozef.doczy@enviro.gov.sk a my vám odpovieme do 30 dní.


To apply for the position, you therefore need to answer the questions by filling out the following questionnaire. Link: https://forms.gle/xrSpcJDQ1ooNsw8DA and to send your CV in english at the e-mail address jozef.doczy@enviro.gov.sk by the date 26.04.2024. Please, do not apply through Profesia.sk platform.

Once we have reviewed your answers, you will be contacted via email within a week with either an invitation to an interview or an email explaining, that we decided to follow with other candidates.

For the interview part (6th or 7th of May 2024), we will ask you to prepare a vision of the development of the serial UNESCO World Heritage ‘Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe’.
We understand that candidates come from a variety of backgrounds and may have differing levels of access to resources and support networks. To democratize the application process, we acknowledge and accept the use of Artificial Intelligence (AI) tools by candidates when preparing their application responses. We believe that AI tools can offer support and resources, particularly to those who may not have access to extensive personal or professional networks. This approach aligns with our commitment to equity, providing all candidates with an opportunity to showcase their skills and potential in a more balanced and fair manner.
However, we encourage candidates to use these tools responsibly and ethically, ensuring that the final submission is reflective of their own thoughts, experiences, and capabilities. We value authenticity and honesty in the responses we receive.
Whether you are successful for this role or not, we will store your application and data in our system for a max period of half a year from the application date in case another role becomes available that you are suitable for. After this period the data will be deleted from our system. If you have any questions or concerns about us storing your data, please contact us at jozef.doczy@enviro.gov.sk and we will answer to you within 30 days.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) a Slovenský jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Máte aspoň 3 roky praxe v nasledujúcich oblastiach:

Projektový manažment (vyžaduje sa),

Reportovanie (vyžaduje sa),

Riadiace a manažérske schopnosti (vyžaduje sa),

Riadenie procesov, facilitácia, vyjednávanie (odporúča sa),

Spolupráca na multidisciplinárnych, viacjazyčných projektoch, do ktorých sú zapojené rôzne úrovne autority a rôzni aktéri spoločnosti (odporúča sa).


Behaviorálne kompetencie:

Ochota cestovať,

Ochota prispieť k rozvoju globálnej vízie, poslania a stratégie celej lokality,

Rýchla prispôsobivosť medzi rôznymi komunikačnými štýlmi a uvedomovanie si kultúrnych rozdielov,

Pragmatickosť,

Podnikavosť a nachádzanie príležitosti pre nové projekty či iniciatívy,

Schopnosť diskutovať a vyjednávať, aby ste dosiahli obojstranne výhodnú situáciu, a presvedčili zainteresované strany s rôznym zázemím,

Schopnosť vytvárať a udržiavať sieť medzinárodných kontaktov,

Flexibilita a ľahké prispôsobovanie sa novému kontextu, meniacim sa okolnostiam a rôznym situáciám,

Otvorená myseľ, pokiaľ ide o inovácie a pracovné postupy,

Čestnosť v súlade s očakávaniami organizácie, rešpektovanie dôvernosti,

Dôsledné plnenie pracovných povinností,

Integrita.

Technické kompetencie:

Základné znalosti o ekologických procesoch a ochrane lesov,

Znalosť dohovoru UNESCO a úlohy poradného orgánu IUCN v tejto veci, máte blízko k téme prírodného dedičstva a ste ochotní dozvedieť sa viac na tému dedičstva,

Anglický jazyk – úroveň B2, Slovenský jazyk odporúčaná úroveň B1,

Vodičský preukaz skupiny B,

Dobré znalosti balíka možností Microsoft Office.


You have at least 3 years of experience in the following areas:

Project management (required),

Reporting (required),

Leadership and management skills (required),

Process management, facilitation, negotiation (recommended),

Collaboration on multidisciplinary, multilingual projects involving different levels of authority and different actors in society (recommended).


Behavioural competencies:

Willingness to travel,

Willingness to contribute to the development of the global vision, mission and strategy of the entire site,

Quick adaptability between different communication styles and awareness of cultural differences,

Pragmatic,

Entrepreneurial and finding opportunities for new projects or initiatives,

Ability to discuss and negotiate to achieve a win-win situation and convince stakeholders with different backgrounds,

Ability to create and maintain a network of international contacts,

Flexibility and ease of adaptation to new contexts, changing circumstances and different situations,

Open-minded in terms of innovation and working practices,

Honesty in line with the organisation's expectations, respecting confidentiality,

Consistent performance of job duties,

Integrity.

Technical competence:

Basic knowledge of ecological processes and forest conservation,

Basic Knowledge of the UNESCO Convention and the role of the IUCN advisory body on this matter, you are close to the topic of natural heritage and are willing to learn more on the topic of heritage,

English language - level B2, Slovak language recommended level B1,

Driving licence – type B,

Good knowledge of Microsoft Office and other collaborative tools.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia.
ID: 4804712  Dátum zverejnenia: 10.4.2024  Základná zložka mzdy (brutto): 3 500 EUR/mesiac