Odd. správy budov, bezpečnostný technik, vedúci odborný referent (Ref. č.: 2019/01/03)

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Miesto práce
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Hlboká cesta, Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.03.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
VS - PT 7, 1. plat. st. (do 2 r. praxe) 729,- € základný tarif (navyšuje sa praxou), os. príplatok

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Metodické usmerňovanie plnenia úloh priamo riadených zamestnávateľov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancom a v oblasti požiarnej ochrany zamestnancom.
• Tvorí metodiku a realizuje koncepciu riadenia podriadených organizácií rezortu a zastupiteľských úradov SR v zahraničí v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.
• Vypracováva správy, rozbory a koncepčné materiály týkajúce sa komplexného stavu požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení v rezorte; predkladá ich v stanovených termínoch s návrhom opatrení a zabezpečením nápravných opatrení.
• Systematicky kontroluje činnosť stavu požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, dodržiava všeobecne záväzné predpisov a rezortné predpisy v uvedenej oblasti prostredníctvom vlastnej činnosti, alebo inými zákonnými formami v ústredí a na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.
• Vypracováva rezortné predpisy a ich novelizáciu na základe zmien a doplnkov všeobecne záväzných predpisov, vypracováva pomocné materiály na vykonávanie školení, vypracováva a vedie predpísanú dokumentáciu požiarnej ochrany a bezpečnosti práce ZV SR v zmysle platných predpisov. Posudzuje predpísanú dokumentáciu vypracovanú zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí v uvedených oblastiach. Vypracováva vzory dokumentácie požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení pre zastupiteľské úrady SR v zahraničí.
• Komplexne zabezpečuje a vykonáva predpísanú odbornú prípravu, skúšok odbornej spôsobilosti a školení odborných, ako aj ostatných pracovníkov MZV SR a zastupiteľských úradov SR v zahraničí v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.
• Systematicky preškoľuje a preskúšava vodičov a referentov riadiacich SMV MZV a ZÚ SR v zmysle platných predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.
• Metodicky riadi, kontroluje a usmerňuje pracovníkov zabezpečujúcich požiarnu ochranu v zmysle Požiarneho štatútu MZV SR v rozsahu ich povinností, v rovnakom rozsahu i v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení v ústredí a na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné poslať zo strany uchádzača najneskôr do 25. januára 2019:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberu (s presným označením čísla informácie o voľnom pracovnom mieste),
2. motivačný list (maximálne v rozsahu jedného listu formátu A4),
3. kópia diplomu o ukončení vysokej školy;
4. aktuálny profesijný štruktúrovaný životopis (vrátane presného telefónneho kontaktu, kontaktnej poštovej a elektronickej adresy),
5. originál (alebo overenú kópiu) výpisu registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
6. čestné vyhlásenie (na jednom liste formátu A4) o
• pravdivosti všetkých uvádzaných údajov a dokladov,
• štátnom občianstve SR,
• aktívnej znalosti požadovaného jazyka,
• zdravotnej spôsobilosti na vykonávanú prácu,

VŠEOBECNÉ POKYNY

(1) Písomná žiadosť o zaradenie do výberového procesu, podpísaná uchádzačom spolu so všetkými požadovanými dokladmi, musí byť odoslaná (poštou alebo elektronicky) služobnému úradu (poštová adresa: MZVaEZ SR, osobný úrad, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; e-mailová adresa: [email protected]) najneskôr do 25. januára 2019. Na obálke je potrebné zreteľne uviesť číslo výberového konania 2019/01/03.
(2) Do výberového procesu budú pozvaní elektronickou cestou len tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne:
a. poštou – rozhoduje dátum pečiatky poštového úradu, t. j. 25. 1. 2019, alebo
b. prostredníctvom elektronickej pošty – rozhoduje dátum a čas elektronického odoslania, t. j. 25. 1. 2019 najneskôr do 23:59 hod.
(3) Ak uchádzač podá žiadosť do výberu elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr do piatich dní od podania elektronickej žiadosti; v prípade jej nedoručenia nebude zaradený do výberu.
(4) U pozvaných uchádzačov môžu byť v prípade potreby overené odborné znalosti, ako aj aktívna znalosť požadovaného cudzieho jazyka (bližšie v časti kvalifikačné predpoklady) formou písomného testu a následne riadeným výberovým rozhovorom.
(5) V procese výberového procesu osobný úrad nepodáva (poštou, telefonicky, elektronicky) žiadne informácie o jeho priebehu a dosiahnutých výsledkoch jednotlivých uchádzačov.
(6) Prípadné ďalšie informácie k organizačnému zabezpečeniu výberového procesu môže poskytnúť: Mgr. Martina Kosnáčová, tel. 02/5978 2115, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, osobný úrad, Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava 37.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

25.1.2019 (ostávajú ešte 4 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• základné predpoklady:
- štátne občianstvo Slovenskej republiky;
- zdravotná spôsobilosť pre výkon práce vo verejnom záujme.
• kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa;
- ovládanie jedného cudzieho jazyka na úrovni B1 podľa Jednotného európskeho referenčného rámca pre jazyky;
• odborné znalosti:
- Osvedčenie autorizovaný bezpečnostný technik, Osvedčenie technika požiarnej ochrany
• osobitné predpoklady:
- ovládanie práce s počítačom v prostredí Windows (MS Word, Excel, Powerpoint, atď.);
- vodičské oprávnenie skupiny „B“ a prax v riadení motorového vozidla.
- oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami pre stupeň utajenia „DÔVERNÉ“;
• osobné vlastnosti: (doplniť)
- organizačné schopnosti, spoľahlivosť, analytické a kreatívne myslenie;
- zmysel pre zodpovednosť, aktívny prístup k zvereným úlohám;
- nekonfliktnosť v interpersonálnych vzťahoch;
- zvládanie stresových situácií;
- dobrý zdravotný stav;
- občianska a morálna bezúhonnosť.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR)

Adresa spoločnosti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Martina Kosnáčová
Tel.: +421259782115
E-mail: poslať životopis
ID: 3576293   Dátum zverejnenia: 11.1.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   VS - PT 7, 1. plat. st. (do 2 r. praxe) 729,- € základný tarif (navyšuje sa praxou), os. príplatok