Hlavný radca - stála štátna služba - Majetkovoprávny odbor Okresného úradu Bratislava - VK/2023/2344

Ministerstvo vnútra SR

Miesto práce
Okresný úrad Bratislava - Klientske centrum MV SR, Tomášikova 46, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.07.2023 resp. podľa dohody
Mzdové podmienky (brutto)
1 006,5 EUR/mesiacosobné ohodnotenie

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Špecializovaná činnosť v príslušnom odbore štátnej služby spočívajúca najmä v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti orgánu miestnej štátnej správy s krajskou pôsobnosťou.

Právne zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred súdmi Slovenskej republiky na úrovni miestnej štátnej správy.

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie pozostáva z písomnej a ústnej časti.

Znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych predpisov z príslušného odboru štátnej služby, osobitne znalosti:

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokumentov:

a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako
je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná
vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj
rozhodnutie podľa osobitného predpisu.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými
dokumentmi:
- v listinnej podobe na adresu:
Okresný úrad Bratislava
oddelenie personálne
Tomášikova 46
832 05 Bratislava
V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania,
na ktoré sa prihlasuje. V tomto prípade to je VK/2023/2344

- v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní: https://open.slovensko.sk/VK/ApplicationCreate/40832
V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú
už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.
• bez autentifikácie (bez použitia eID karty)
V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované
dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením,
inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované
dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.
• po autentifikácii (s použitím eID karty)
V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému
úradu aj v listinnej podobe.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo, ekonómia

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ústredný orgán štátnej správy
ID: 4585964  Dátum zverejnenia: 24.5.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 006,5 EUR/mesiac