Právnik

Ministerstvo spravodlivosti SR

Miesto práce
Račianska 71, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 143 EUR/mesiac- základná zložka mzdy: siedma platová trieda v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok za kvalitné plnenie služobných úloh

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Organizačný útvar
odbor financovania úradu

Nadriadený organizačný útvar
sekcia ekonomiky a správy

Odbor štátnej služby
2.06 - Justícia

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii
štátny radca

Druh štátnej služby
dočasná štátna služba na voľné štátnozamestnanecké miesto odborníka, ktorý je dočasne potrebný na plnenie úloh štátnej služby

Najnáročnejšia činnosť
- koncepčné alebo metodické činnosti na úrovni ministerstva
- kontrolná a dozorná činnosť na úrovni ministerstva

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť
- Vykonávanie metodickej, kontrolnej a dozornej činnosti na úseku správy pohľadávok štátu Ministerstva spravodlivosti – ústredia, vykonávanie ucelenej agendy na úseku správy pohľadávok štátu. Spracovávanie podkladov za oblasť správy pohľadávok štátu.

Zamestnanecké výhody, benefity

pružný pracovný čas (nástup do práce medzi 07:00 až 09:00 hod.), ustanovený pracovný čas je 37 a pol hodiny týždenne
- 5 dní dovolenky nad rámec zákona v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou
- štátny zamestnanec má počas prvých 10 dní dočasnej PN v kalendárnom roku nárok na príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN
- príspevok do DDS
- Multisport karta
- profesijný a odborný rozvoj

Informácie o výberovom konaní

Ostatné činnosti, ktoré súvisia so zaradením štátneho zamestnanca v organizačnej štruktúre služobného úradu:

- všetky uvedené činností sú vykonávané v súlade s národným projektom
- vedenie a spracovávanie agendy neuhradených pohľadávok,
- vedenie osobitej evidencie splatných pohľadávok štátu v zákonom uloženom rozsahu,
- kontrolovanie úhrad pohľadávok po lehote splatnosti,
- vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti, zasielanie písomných výziev a upomienok dlžníkom,
- samostatná príprava a spracúvanie odborných podkladov a postupovanie nevymožených pohľadávok na konsolidáciu,
- komunikácia s príslušnými inštitúciami v oblasti vymáhania pohľadávok štátu,
- samostatná príprava a kontrola podkladov od odborných organizačných útvarov a následné zadávanie údajov do centrálneho registra pohľadávok štátu,
- príprava podkladov a vypracovávanie odborných stanovísk pre analýzu v oblasti vymáhania pohľadávok štátu v ústrednom orgáne štátnej správy,
- spracovávanie a zostavovanie výstupov z registra pohľadávok štátu,
-vypracúvanie stanovísk k materiálom na rokovanie vlády SR a pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania týkajúcich sa agendy pohľadávok štátu.
- tvorba, kontrolovanie a pripomienkovanie zmlúv na sekcii ekonomiky a správy,
- vedenie Registratúrnej knihy za svoju oblasť,
- plnenie ostatných úloh a pokynov riaditeľa odboru financovania úradu a ostatných nadriadených.

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť sa bude u uchádzačov overovať v rámci výberového konania:

• zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov,
• Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými
prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
• zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (tretia časť),
• zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (tretia
časť, prvá a druhá hlava),
• zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.


Úspešný vybraný uchádzač bude povinný sa preukázať zdravotnou spôsobilosťou - lekársky posudok.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. V rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom vykonáva správu súdov v oblasti personálnej, finančnej, organizačnej a ekonomickej, a plní ďalšie úlohy podľa zákona.

Kontakt

Kontaktná osoba: Dominika Durecova
Tel.: +421288891286
E-mail: poslať životopis
ID: 4503752  Dátum zverejnenia: 18.1.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 143 EUR/mesiac