Hlavný štátny radca - právnik (Ref. č.: VK_2018_7896)

Ministerstvo spravodlivosti SR

Miesto práce
Župné námestie 13, Staré Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
základná zložka mzdy: ôsma platová trieda v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok za kvalitné plnenie služobných úloh.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste (zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

Služobný úrad: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Organizačný útvar: sekcia dohľadu - odbor dohľadu nad právnickými
profesiami
Odbor štátnej služby: 2.06 Justícia
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba na zastupovanie štátneho
zamestnanca, ktorý je dočasne preložený
Počet obsadzovaných miest: 1
Miesto práce: Bratislava, Župné námestie 13

Najnáročnejšia činnosť:
• tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva
• koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva
• kontrolná a dozorná činnosť na úrovni ministerstva
• vybavovanie sťažností na úrovni ministerstva v rámci pôsobnosti odboru

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
• vybavovanie agendy súvisiacej so štátnym dohľadom nad výkonom správcovskej činnosti v rozsahu ustanovenom podľa zákona o správcoch a zákona o konkurze a reštrukturalizácii vrátane správneho trestania správcov
• vybavovanie agendy súvisiacej so štátnym dohľadom nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách
• vybavovanie ďalších činností súvisiacich s agendou správcov a dražobníkov vrátane statusových vecí a vedenia príslušných registrov

Doplňujúca informácia:
Cestovanie na tuzemské pracovné cesty (cca raz mesačne)

Zamestnanecké výhody, benefity

• pružný pracovný čas (nástup do práce medzi 07:00 až 9:00 hod.), ustanovený pracovný čas je 37 a pol hodiny týždenne
• 5 dní dovolenky nad rámec zákona v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou,
• štátny zamestnanec má počas prvých 10 dní dočasnej PN v kalendárnom roku nárok na príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej PN (jeho príjem sa tak počas prvých 10 dní dočasnej PN nekráti, resp. sa kráti len obmedzene)
• profesijný a odborný rozvoj

Informácie o výberovom konaní

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania:
- zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
- zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch,
- Správny súdny poriadok,
- Správny poriadok,
- zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách.
Overenie požadovaných odborných vedomostí a schopností uchádzača bude prebiehať aj formou prípadovej štúdie.

Do výberoveho konania možno zaradiť občana alebo štátneho zamestnanca, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky, a ktorý spĺňa nasledovné predpoklady:
- vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- ovládanie štátneho jazyka
- bezúhonnosť

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:
a. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
b. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
c. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
d. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
e. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako
je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná
vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj
rozhodnutie podľa osobitného predpisu

Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 10. decembra 2018.

Žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme
a) v listinnej podobe
s označením na obálke a v žiadosti VK_2018_7896
na adresu
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

alebo
b) v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní
1. po autentifikácii alebo
2. bez autentifikácie.
Vonkajšie výberové konanie VK_2018_7896 je zverejnené na portáli www.slovensko.sk https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/12940

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - ústredný orgán štátnej správy

Adresa spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné nám. 13
813 11 Bratislava
ID: 3552522   Dátum zverejnenia: 3.12.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   základná zložka mzdy: ôsma platová trieda v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov; štátnemu zamestnancovi je možné priznať osobný príplatok za kvalitné plnenie služobných úloh.