Generálny štátny radca - finančný špecialista (Ref. č.: VK_2018_2508)

Ministerstvo spravodlivosti SR

Miesto práce
Župné nám. 13, Bratislavský kraj, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v súlade so zákonom o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste (zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

Služobný úrad: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Druh výberového konania: vonkajšie výberové konanie
Vymedzenie okruhu uchádzačov: štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Organizačný útvar: referát projektov Operačného programu Efektívna
verejná správa
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej službu
Obsadzovaná funkcia: generálny štátny radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba
Počet obsadzovaných miest: 1
Miesto práce: Bratislava, Župné námestie 13

Najnáročnejšia činnosť:
• tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva
• koncepčná, koordinačná a kontrolná činnosť na úrovni ministerstva


Bližšie určená najnáročnejšia činnosť:
• finančný špecialista (manažér) fondov EÚ v rámci národného projektu realizovaného Ministerstvom spravodlivosti
• finančné riadenie projektu a finančné riadenie jednotlivých aktivít
• zostavovanie žiadosti o platbu a príprava záverečného vyúčtovania
• vypracovávanie návrhov rozpočtových opatrení, vypracovávanie oznámení o vykonaní rozpočtových opatrení, interné hodnotenie projektu z hľadiska finančných ukazovateľov projektu
• kontrola realizácie platieb v súlade s rozpočtovými položkami
• spracovávanie podkladov o čerpaní výdavkov na mesačnej báze
• sledovanie a analyzovanie čerpania výdavkov a zostatku disponibilných zdrojov podľa jednotlivých projektov a opatrení operačného programu
• príprava finančných podkladov pre projektového manažéra a komunikácia s projektovým tímom
• komunikovanie s riadiacim orgánom

Informácie o výberovom konaní

Zoznam právnych predpisov, prípadne okruh oblastí, ktorých znalosť bude u uchádzačov overovaná v rámci výberového konania:
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov Programové obdobie 2014 - 2020
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020
Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 523/2004. Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, niektorých zákonov
Príručka pre prijímateľa OP EVS, Operačný program Efektívna verejná správa, Programové obdobie 2014 – 2020, aktuálna verzia

Žiadosť a zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópia diplomu o dosiahnutom požadovanom vysokoškolskom vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o:
- o bezúhonnosti
- o min. praxi v trvaní 2 rokov
- motivačný list.


Dátum podania žiadosti o zaradenie spolu s požadovanými dokladmi je do 23. apríla 2018.

Žiadosť o zaradenie a ďalšie požadované dokumenty môže uchádzač podať v písomnej forme
a) v listinnej podobe
s označením na obálke a v žiadosti VK_2018_2508
na adresu
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

alebo
b) v elektronickej podobe prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli
1. po autentifikácii na ústrednom portáli alebo
2. bez autentifikácie na ústrednom portáli.
Vonkajšie výberové konanie VK_2018_2508 je zverejnené aj na portáli www.slovensko.sk.

Uchádzač, ktorý nezašle žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi, nebude do výberového konania zaradený. Pri podaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi v listinnej podobe je rozhodujúcim dátum podania na poštovej pečiatke.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

2

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - ústredný orgán štátnej správy

Adresa spoločnosti

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné nám. 13
813 11 Bratislava
ID: 3362685   Dátum zverejnenia: 16.4.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v súlade so zákonom o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov