VK/2023/1015 - hlavný štátny radca, útvar koordinácie Plánu obnovy a odolnosti, štátny tajomník I

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Miesto práce
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová, Nové Mesto
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
1 299 EUR/mesiacPlat podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pozostáva od 1. 1. 2023 z platovej tarify v 8. platovej triede, t. j. 1299 EUR s možnosťou priznania osobného príplatku podľa § 132 až do výšky 100 % z platovej tarify a to do 2598 EUR/mesiac, v závislosti od dosiahnutých pracovných skúseností uchádzača.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti štátnej služby na úrovni ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu alebo úradu, ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni

• rovnomerné podieľanie sa na činnostiach pri implementácii investícií v rámci Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti;
• monitorovanie a koordinovanie Komponentu 6 Plánu obnovy a odolnosti SR: Dostupnosť, rozvoj a kvalita inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch;
• koordinovanie a zabezpečenie plnenia úloh, ktoré sú potrebné na zabezpečenie plnenia míľnikov a cieľov v Komponente 6 Plánu obnovy a odolnosti SR;
• komunikácia a organizácia úloh súvisiacich s Komponentom 6 Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť práce z domu (po dohode s nadriadeným)
• 5 dní dovolenky nad rámec zákonníka práce, pružný služobný čas
• príspevky na DDS
• možnosť využívania karty MultiSport.

Informácie o výberovom konaní

Druh výberoveho konania: vonkajšie výberové konanie
Organizačný útvar: útvar koordinácie Plánu obnovy a odolnosti
Nadriadený organizačný útvar: štátny tajomník I
Odbor štátnej služby: 2.14 - Školstvo

Znalosť právnych predpisov:
- Ústava SR;
- Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení;
- Plán obnovy a odolnosti – Komponent 6.

Odporúča sa:
- znalosť práce s PC;
- znalosť kodifikovanej podoby slovenského jazyka.

Do výberového konania sa môže prihlásiť aj uchádzač, ktorý má ku dňu prihlásenia sa do výberového konania ukončené ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské vzdelanie I. stupňa. V takom prípade sa však v zmysle Prílohy č. 2 k zákonu o štátnej službe (zákon č. 55/2017 Z. z.) vyžadujú aj 3 roky praxe v oblasti vykonávania činnosti, ktorá má rovnaký alebo obdobný charakter ako činnosť vykonávaná na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta. Teda od uchádzača, ktorý má ku dňu prihlásenia sa do výberového konania ukončené ako najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, sa vyžadujú:
a) 3 roky praxe v oblasti vykonávania činnosti, ktorá má rovnaký alebo obdobný charakter ako činnosť vykonávaná na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste podľa opisu štátnozamestnaneckého miesta (požiadavka vyplývajúca zo zákona o štátnej službe).
Požadovanú prax takýto uchádzač osvedčuje čestným vyhlásením o odbornej praxi (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané), ktoré predkladá spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania a ostatnými požadovanými dokumentami uvedenými v Zozname požadovaných dokumentov.

Zoznam požadovaných dokumentov:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
Čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka - štátni občania Slovenskej republiky; ostatní občania: čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka alebo kópia dokladu o úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky zo štátneho jazyka alebo kópia dokladu o úspešnom absolvovaní štátnej skúšky zo štátneho jazyka (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)

Spôsob vykonania výberového konania: písomná časť a ústna časť

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v elektronickej podobe
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/39468

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Overované schopnosti a osobnostné vlastnosti: samostatnosť, svedomitosť a spoľahlivosť, komunikačné zručnosti.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre základné školy, stredné školy a vysoké školy; školské zariadenia; celoživotné vzdelávanie; vedu a techniku; štátnu starostlivosť o mládež a šport.
ID: 4533624  Dátum zverejnenia: 7.3.2023  Základná zložka mzdy (brutto): 1 299 EUR/mesiac