Hlavný štátny radca – vedúci oddelenia kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce SK-HU, PL-SK a programu ENI (Ref. č.: 2016/50)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Miesto práce
Dobrovičova 12, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Služobný úrad
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Organizačný útvar: Oddelenie kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce
SK-HU, PL-SK a programu ENI

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1


Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva. Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni ministerstva.
V rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, Poľská republika - Slovenská republika 2007 – 2013 a programu ENPI 2007-2013 :
- zabezpečuje overenie oprávnenosti, reálnosti, správnosti a neprekrývanie výdavkov predložených na kontrolu (kontroluje predložené zoznamy deklarovaných výdavkov, účtovné doklady, monitorovacie správy)
- vykonáva a zodpovedá za kontrolu projektov na mieste
- overuje dodržiavanie a súlad realizácie projektov s legislatívou SR a ES najmä v oblasti financií, životného prostredia, rovnosti a nediskriminácie, verejného obstarávania a informovania verejnosti
- zabezpečuje a zodpovedá za komunikáciu so žiadateľom/vedúcim partnerom/partnerom projektu
- zabezpečuje overenie registrácie žiadosti o platbu v ISUF (informačný systém účtovníctva fondov)
- zabezpečuje overenie vystavených likvidačných listov na úhradu štátneho spolufinancovania projektov
- odhaľuje nezrovnalosti, v prípade potreby podáva hlásenia o zistených skutočnostiach
- zabezpečuje vedenie agendy nezrovnalostí (registrovanie nezrovnalosti v IMS, registrovanie nezrovnalosti a príjmov z projektov v ISUF, vystavenie žiadosti o vrátenie, administrovanie oznámenia o vrátení)
- zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k výkonu kontroly prvého stupňa
- plní úlohy definované v internom manuáli procedúr
- vykonáva kontrolu 4 očí vo vzťahu k výstupom zamestnancov oddelenia kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce (kontrola vydávaných Osvedčení o oprávnenosti)
- zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k výkonu kontroly prvého stupňa
- spracúva podklady pre priebežné, výročné a záverečné správy o vykonávaní pomoci Európskej komisii, pre výkon certifikačného overovania a auditov
- plní úlohy definované v internom manuáli procedúr.
V rámci programu INTERREG V-A SK-HU 2014-2020, PL-SK 2014-2020 a programu ENI HU-SK-RO-UA 2014-2020:
- zabezpečuje a zodpovedá za výkon kontroly prvého stupňa pre slovenských vedúcich partnerov a partnerov projektov
- zabezpečuje overenie oprávnenosti, reálnosti, správnosti a neprekrývanie výdavkov predložených na kontrolu (kontroluje predložené zoznamy deklarovaných výdavkov, účtovné doklady, monitorovacie správy)
- overuje dodržiavanie a súlad realizácie projektov s legislatívou SR a ES najmä v oblasti financií, životného prostredia, rovnosti a nediskriminácie, verejného obstarávania a informovania verejnosti
- zabezpečuje a zodpovedá za komunikáciu so žiadateľom/vedúcim partnerom/partnerom projektu
- zabezpečuje overenie registrácie žiadosti o platbu v ISUF (informačný systém účtovníctva fondov)
- zabezpečuje overenie vystavených likvidačných listov na úhradu štátneho spolufinancovania projektov - odhaľuje nezrovnalosti, v prípade potreby podáva hlásenia o zistených skutočnostiach
- zabezpečuje vedenie agendy nezrovnalostí (registrovanie nezrovnalosti v IMS , registrovanie nezrovnalosti a príjmov z projektov v ISUF, vystavenie žiadosti o vrátenie, administrovanie oznámenia o vrátení)
- zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k výkonu kontroly prvého stupňa
- plní úlohy definované v internom manuáli procedúr.
- vykonáva kontrolu 4 očí vo vzťahu k výstupom zamestnancov oddelenia kontroly implementácie programov cezhraničnej spolupráce (kontrola vydávaných Osvedčení o oprávnenosti, likvidačných listov pre Platobnú jednotku na úhradu štátneho spolufinancovania projektov)
- zabezpečuje archiváciu a uchovávanie všetkých dokladov vzťahujúcich sa k výkonu kontroly prvého stupňa
- spracúva podklady pre priebežné, výročné a záverečné správy o vykonávaní pomoci Európskej komisii, pre výkon certifikačného overovania a auditov
- plní úlohy definované v internom manuáli procedúr
- rozpracúva usmernenia a manuály pre slovenských partnerov projektov (príručka pre žiadateľa, príručka pre prijímateľa, programový manuál a ostatné riadiace programové dokumenty)
- vykonáva koordinačnú a metodickú činnosť pre výkon kontroly prvého stupňa v podmienkach SR
- v spolupráci s riadiacim orgánom sa podieľa na nastavení procesov kontroly prvého stupňa na oddelení kontroly prvého stupňa (pripravuje dokumenty vzťahujúce sa k procesom výkonu kontroly prvého stupňa)
- posudzuje a zodpovedá za administráciu žiadostí o zmenu v projektoch, ktoré sú v kompetencii prvostupňovej kontroly
- plní úlohy definované v internom manuáli odboru.
- aktívne sa zúčastňuje na školeniach pre žiadateľov a prijímateľov
- komunikuje s riadiacimi/národnými orgánmi a orgánmi kontroly prvého stupňa podľa článku 16 Nariadenia EK 1080/2006 zapojenými do programov cezhraničnej spolupráce
- plní úlohy vlády SR a ministerstva
- vedie podrobnú dokumentáciu o svojej činnosti
- vykonáva základnú finančnú kontrolu účtovných dokladov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vzťahujúcich sa k agende odboru
- vykonáva ostatné úlohy podľa pokynov, v zmysle ustanovení Organizačného poriadku MPRV SR, Interného manuálu odboru, nadväznej programovej dokumentácie

Informácie o výberovom konaní

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 28. 10. 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe s označením na obálke a v žiadosti:

Výberové konanie č. 2016/50

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo e-mailom kontaktnej osobe: miroslav.rafaj@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

ovládanie práce s PC, zodpovednosť, komunikatívnosť, tímová práca

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy SR pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybárstvo, poľovníctvo a potravinárstvo.

Adresa spoločnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
ID: 2771329   Dátum zverejnenia: 18.10.2016