Hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ Odboru správneho konania pre obchodný dozor a vybavovanie petícií a sťažností (Ref. č.: 2016/49)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Miesto práce
Dobrovičova 12, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Služobný úrad
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca – vedúci zamestnanec – riaditeľ odboru

Odbor štátnej služby: 1.07 Kontrola, dozor, sťažnosti, petície a audit

Organizačný útvar: Odbor správneho konania pre obchodný dozor a vybavovanie petícií a
sťažností

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1

Hlavné úlohy:
Tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva v oblasti kontrolnej činnosti obchodných vzťahov správneho konania. Vybavovanie sťažností a petícií s celospoločenským dosahom na úrovni ministerstva. Koncepčná a koordinačná činnosť na úrovni ministerstva.
Koordinuje činnosti odboru správneho konania pre obchodný dozor a vybavovania petícií a sťažnosti s činnosťami ostatných organizačných útvarov ministerstva,
- zastupuje ministerstvo pri rokovaniach v rámci pôsobnosti odboru správneho konania pre obchodný dozor a vybavovania petícií a sťažností alebo v rozsahu a oblastiach vymedzených poverením ministra alebo generálneho riaditeľa sekcie kontroly a obchodného dozoru,
- koordinuje a podieľa sa na príprave materiálov v pôsobnosti odboru správneho konania pre obchodný dozor a vybavovania petícií a sťažnosti,
- podieľa sa na plnení úloh a podľa požiadaviek príslušných organizačných útvarov spolupracuje v oblasti pripomienkového konania,
- koordinuje prípravu podkladov pre osobitnú (rozkladovú) komisiu ministra v druhom stupni správneho konania,
- pri plnení úloh v zmysle zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a interného aktu riadenia: navrhuje generálnemu riaditeľovi sekcie kontroly a obchodného dozoru spôsob preverenia podnetu, zabezpečuje vyhotovenie záznamu o podaní ústneho podnetu, zabezpečuje vyhotovenie návrhu výsledku preverenia podnetu, zabezpečuje vedenie samostatnej evidencie podnetov.
Zodpovedá za:
- dodržiavanie zákonných postupov pri vypracovaní výsledných materiálov vo veci neprimeraných podmienok,
- vypracovanie informatívnej ročnej správy o vybavovaní petícií a sťažností,
- dodržiavanie zákonných postupov a lehôt pri vybavovaní petícií a sťažností,
- vedenie centrálnej evidencie petícií podľa zákona o petičnom práve a sťažností podľa zákona o sťažnostiach,
- dodržiavanie zákonných a metodických postupov pri výkone kontrol plnenia úloh štátnej správy a vypracovaní výsledných kontrolných materiálov,
- zodpovedá za zabezpečenie vykonania všetkých kontrol plnenia úloh štátnej správy, ktorých výkon vyplýva priamo z príslušných predpisov alebo z uznesení vlády

Informácie o výberovom konaní

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 28.10.2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe.

S označením na obálke a v žiadosti:
VK č. 2016/49

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo e-mailom kontaktnej osobe: miroslav.rafaj@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne najneskôr v deň uskutočnenia výberového konania).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

ovládanie práce s PC, zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy SR pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybárstvo, poľovníctvo a potravinárstvo.

Adresa spoločnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
ID: 2771286   Dátum zverejnenia: 18.10.2016