Hlavný štátny radca – Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho rozvoja (Ref. č.: 2016/48)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Miesto práce
Dobrovičova 12, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Služobný úrad
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Druh štátnej služby: stála štátna služba

Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca

Odbor štátnej služby: 1.03 Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev

Organizačný útvar: Kancelária generálneho riaditeľa sekcie programov regionálneho
rozvoja

Počet obsadzovaných štátnozamestnaneckých miest: 1


Hlavné úlohy:
Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskych spoločenstiev na úrovni ministerstva.
Vykonáva činnosti podieľaním sa na príprave a implementácii v rámci Riadiaceho orgánu pre programy regionálneho rozvoja (RO), zabezpečuje hlavné činnosti ako prierezový / rezortný expert v súlade s Manuálom procedúr RO, činnosťami vymedzenými pre kanceláriu Organizačným poriadkom a ďalšími aktmi MPRV SR a v zmysle metodiky CKO v platnom znení a to najmä:
- rozpracováva koncepčné a strategické materiály vo vymedzenej oblasti v súvislosti s prijímaním pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci projektov regionálneho rozvoja v rozsahu zodpovednosti a právomoci kancelárie,
- kooperuje pri príprave a aktualizácii strategickej a riadiacej dokumentácie programov regionálneho rozvoja,
- poskytuje expertné stanoviská odborným útvarom sekcie pre jednotlivé fázy implementácie programov regionálneho rozvoja,
- vykonáva koordináciu a spoluprácu pri plnení úloh sekcie vyplývajúcich zo zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv a dohôd, uznesení vlády, plánu hlavných úloh ministerstva, plánu legislatívnych úloh ministerstva, služobných predpisov, interných riadiacich aktov a zo záverov expertných poradných orgánov ministra,
- koordinuje odborné útvary sekcie pri plnení prierezových a spoločných úloh sekcie,
- vykonáva archiváciu príslušnej dokumentácie v predpísanom časovom období,
- vykonáva evidenciu/aktualizáciu a sledovanie/vyhodnocovanie údajov zadávaných do IS ITMS2014+, IROPWEM a ďalších informačných systémov v súvislosti s výkonom činností,
Participuje:
- na vypracovaní materiálov vo vymedzenej oblasti v súvislosti s prijímaním pomoci z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci projektov regionálneho rozvoja,
- na zabezpečovaní koordinácie činností a spolupráci predovšetkým s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície, Úradom vlády Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako aj s ostatnými orgánmi štátnej a verejnej správy a inštitúciami EÚ,
- na realizácii úloh sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR v súlade s príslušnými internými riadiacimi aktmi MPRV SR, legislatívou a aktmi SR a Európskej únie, delegovanými aktmi, implementačnými aktmi, systémami, metodikami a usmerneniami Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu a Orgánu auditu, PJ a pod.,
- rozpracúvaní a plnení úloh vlády SR a ministerstva spracúva čiastkové stanoviská k návrhom materiálov iných ústredných orgánov štátnej správy,
- na poskytovaní súčinnosti a príprave podkladov odborným útvarom MPRV SR za účelom koordinácie výkonu auditov, kontrol, certifikačných overovaní ako aj pri zabezpečení kooperácie so správnymi orgánmi, OČTK a súdnymi orgánmi v SR.
Vykonáva:
- vedenie podrobnej dokumentácie a výkazníctva o svojej činnosti,
- činnosti v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o výberovom konaní

Dátum podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi do 27. 10. 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania e-mailom kontaktnej osobe s označením na obálke a v žiadosti:

Výber č. 2016/48

Na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Osobný úrad
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

alebo e-mailom kontaktnej osobe: miroslav.rafaj@land.gov.sk (pri zaslaní e-mailom je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu).

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

ovládanie práce s PC, zodpovednosť, komunikatívnosť, tímová práca

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy SR pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybárstvo, poľovníctvo a potravinárstvo.

Adresa spoločnosti

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
ID: 2769769   Dátum zverejnenia: 17.10.2016