Riaditeľ/ka Kunsthalle Bratislava, príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ministerstvo kultúry SR

Miesto práce
Nám. SNP 12, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
972 - 1 167 EUR/mesiacpríplatok za riadenie v rozpätí od 12% až 50% zo sumy 1 167,00 eur a osobný príplatok do 100% zo sumy 1 167,00 eur.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ/ka je štatutárnym orgánom organizácie Kunsthalle Bratislava, je oprávnený/á konať v mene organizácie vo všetkých veciach a zastupovať jej záujmy. Mimo iných zodpovedností je rozsah povinností štatutára definovaný nasledovne:
• samostatne koná v mene organizácie, zabezpečuje úlohy vyplývajúce z legislatívy spojenej s poslaním a právnou formou organizácie;
• riadi činnosť organizácie a vedie jej pracovníkov;
• zodpovedá sa gesčnému útvaru ministerstva – sekcii umenia a kreativity, ktorá zabezpečuje koordináciu a metodické usmerňovanie činností organizácie, spoločnú tvorbu ročného kontraktu a jeho hodnotenie;
• za činnosť a hospodárenie sa zodpovedá ministerke kultúry Slovenskej republiky;
• efektívne implementuje mechanizmy vyžadované zriaďovateľom ako strategické plánovanie, monitoring, pravidelné reporty a komunikácia, metodické vedenie, evaluačné mechanizmy – správy o činnosti/výročné správy, požiadavky na manažment kvality organizácie a pod.;
• v procese rozhodovania využíva princípy politiky založenej na dôkazoch a dátach;
• dodržiava zákony, najmä č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, č . 431/2002 Z. z. o účtovníctve, č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v ich platnom znení.

Informácie o výberovom konaní

(1) Od úspešného uchádzača/uchádzačky očakávame:
• zefektívnenie riadenia KHB, stabilizovanie finančnej situácie inštitúcie ako samostatnej príspevkovej organizácie;
• posilnenie manažérskych kapacít - profesionálne posilnenie projektového riadenia a tvorby rozpočtu na základe princípov programového rozpočtovania, taktiež v oblasti produkcie a práce s publikom;
• pripraviť víziu riešenia ďalšieho fungovania priestorov druhého podlažia, s cieľom stabilizácie (v priestore Domu umenia na Nám. SNP č. 12);
• aktívnu spoluprácu s MK SR pri vytvorení dlhodobo udržateľného plánu rozvoja KHB formulovaním plánu organizácie na 9 rokov ako výsledok širokej odbornej diskusie;
• dodržiavanie vysoko profesionálnych vzťahov, umeleckej slobody tvorivého tímu;
• aktívne získavať domácich a medzinárodných partnerov Kunsthalle , posilňovať nevyhnutný otvorený a odborný dialóg;
• zvyšovanie odborných štandardov a aktívne riešenie etických dilem.
• Predpokladaný termín nástupu: január 2021, dohoda o presnom termíne možná.
(2) Požiadavky na pozíciu
Nižšie uvedené požiadavky a spôsobilosti predstavujú minimálne požiadavky na uchádzača, od ktorých sa výberová komisia môže v odôvodnených prípadoch primerane odchýliť na základe svojho rozhodnutia. Člen výberovej komisie, môže splnenie požiadaviek zohľadniť pri hodnotení. Od uchádzača na danú pozíciu sa očakávajú a zohľadňujú nasledovné požiadavky a spôsobilosti:
Vzdelanie a požadovaná prax:
1. vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa alebo jeho ekvivalent;
2. skúsenosti s vedením minimálne päťčlenného pracovného/projektového tímu, riadiaca prax v rele­vantnom odbore je výhodou, nie však podmienkou;
Funkčné spôsobilosti:
1. znalosť legislatívy verejnej správy, problematiky príspevkových a rozpočtových organizácií;
2. ovládanie procesov plánovania a rozpočtovania vo všeobecnosti, ako aj procesov pri riadení projektu;
3. prehľad v oblasti kultúrneho a spoločenského života, v súčasných trendoch a diskurze verejných kultúrnych inštitúcií a v oblasti kultúrnej politiky;
4. orientácia v oblasti manažmentu a financovania kultúry;
5. prax v oblasti vizuálneho umenia, akademickej alebo vedeckej sféry, alebo prax z riadenia, príp. koordinácie projektov v oblasti umenia, kultúry alebo kreatívneho priemyslu je vítaná;
6. ovládanie práce s počítačom na štandardnej užívateľskej úrovni (aplikácie typu textový procesor, tabuľkový kalkulátor, prezentačný program, prehliadače Internetu, programy elektronickej pošty).
Osobné spôsobilosti:
1. bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony;
2. silné etické správanie za každých okolností;
3. organizačné a riadiace schopnosti, schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť;
4. schopnosť pomenovať súčasné spoločenské témy a výzvy, schopnosť uvažovať v širších súvis­lostiach;
5. proaktívny a flexibilný prístup k riešeniu komplexných úloh;
6. akceptovanie premenlivosti sektora a schopnosť rozpoznať potrebu zmeny a zaviesť ju;
7. výborné komunikačné a prezentačné zručnosti tak dovnútra inštitúcie, ako aj smerom k zriaďovateľovi, médiám a verejnosti, schopnosť viesť konštruktívny dialóg;
8. ovládanie jedného zo svetových jazykov, ktorý je procedurálnym jazykom EÚ (anglický jazyk, francúzsky jazyk alebo nemecký jazyk), alebo talianskeho jazyka na úrovni B1, znalosť ďalšieho jazyka vítaná;
9. schopnosť efektívne komunikovať tak, aby spolupráca a rokovania viedli k výsledku;
10. skúsenosti a schopnosti viesť, inšpirovať a rozvíjať podriadených;
11. zanietenosť, flexibilita, precíznosť, spoľahlivosť, schopnosť odolávať stresu;
12. schopnosť pracovať samostatne aj tímovo.

Úplné znenie vyhlásenia výberového konania je zverejnené na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky: http://www.culture.gov.sk/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/vyberove-konanie-kunsthalle-bratislava-399.html

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo kultúry SR

Adresa spoločnosti

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Alena Mihalová
Tel.: +421220482285
E-mail: poslať životopis
ID: 3973073  Dátum zverejnenia: 24.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 972 EUR/mesiac