Riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Ministerstvo kultúry SR

Miesto práce
Hlavná, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Odmeňovanie zamestnanca upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ štátnej vedeckej knižnice.

Informácie o výberovom konaní

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie:
– riaditeľ Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach
(rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, sídlo organizácie: Hlavná 10, 042 30 Košice).

Kvalifikačný predpoklad:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

Ďalšie požadované predpoklady:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť.

Iné kritériá a požiadavky:
- riadiaca prax v oblasti kultúry najmenej 5 rokov,
- prax v oblasti knižníc najmenej 5 rokov,
- znalosť a prehľad všeobecne záväzných predpisov z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, knižničnej činnosti a z oblasti riadenia, ako aj z oblasti činnosti rozpočtovej organizácie – správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), prehľad o dokumentoch súvisiacich s činnosťou Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (Zriaďovacia listina, výročné správy, resp. Správy o činnosti a hospodárení Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach za roky 2015, 2016, 2017),
- prehľad o strategických a koncepčných materiáloch v oblasti kultúry s akcentom na oblasť knižníc,
- znalosť pracovnoprávnych predpisov,
- aktívna znalosť aspoň jedného z jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk alebo nemecký jazyk,
- znalosť práce s PC,
- predloženie písomného materiálu „Koncepcia ďalšieho rozvoja Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach“ v rozsahu najviac 15 strán (strednodobá na 5 až 7 rokov).

Požadované doklady a prílohy:
- prihláška do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením dĺžky dosiahnutej riadiacej praxe v oblasti kultúry, údajov o účasti uchádzača na medzinárodných projektoch a zoznamu vedecko-odbornej publikačnej činnosti,
- motivačný list,
- výpis z registra trestov – nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v Slovenskej republike, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu Slovenskej republiky o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v Slovenskej republike),
- osvedčená kópia dokladu alebo čestné vyhlásenie o aktívnom ovládaní anglického alebo francúzskeho alebo nemeckého jazyka,
- písomný materiál „Koncepcia ďalšieho rozvoja Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach“ v rozsahu najviac 15 strán (strednodobá na 5 až 7 rokov),
- osobné údaje uchádzača budú spracované v súlade s prevádzkovateľom – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava – v súlade s článkom 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade, alebo v predloženej listine.

Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami doručte do podateľne Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry SR, osobný úrad, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava, v obálke označenej heslom: „Výberové konanie riaditeľ ŠVK KE – neotvárať“ do 10. augusta 2018. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry SR.

Uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady, ako aj ďalšie požadované predpoklady, iné kritériá a požiadavky a predložili všetky požadované doklady a prílohy, pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry SR, osobný úrad, tel. č. 02/20482 212,
e-mail: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Ministerstvo kultúry SR

Adresa spoločnosti

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava
ID: 3443748   Dátum zverejnenia: 10.7.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   Odmeňovanie zamestnanca upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.