Výber zo štátnych zamestnancov na funkciu radca v osobnom úrade

Ministerstvo financií SR

Miesto práce
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
v zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Ministerstvo financií SR
Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava
Druh štátnej služby a obsadzovaná funkcia: stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia: radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.01 Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar: osobný úrad
Hlavné úlohy: Samostatná odborná činnosť vo vymedzenom úseku.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe
- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač je štátnym zamestnancom v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z o štátnej službe
- kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie jazyka, resp. čestné vyhlásenie ovládaní cudzieho jazyka
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: do 2. decembra 2016
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.
Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri zaslaní žiadosti elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu)
Na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava, Ing. Viera Zámečníková, viera.zamecnikova@mfsr.sk
S označením na obálke a v žiadosti: V/SZ/2016/29
Ďalšie informácie týkajúce sa výberu zo štátnych zamestnancov: na tel. 02/59582031, kontaktná osoba Ing. Viera Zámečníková

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
IBM Lotus Notes - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti:
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, Lotus Notes, Microsoft Outlook), všeobecný prehľad.
Ďalšie požadované schopnosti: komunikatívnosť, spoľahlivosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, schopnosť pracovať v kolektíve.
Oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

štátna organizácia, štátna správa, verejná správa

Adresa spoločnosti

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
ID: 2823935   Dátum zverejnenia: 23.11.2016