Výber zo štátnych zamestnancov na pozíciu hlavný štátny radca v odbore štrukturálnych a výdavkových politík

Ministerstvo financií SR

Miesto práce
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Ponúkaný plat (brutto)
V zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Ministerstvo financií SR,
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Druh štátnej služby: stála štátna služba
Obsadzovaná funkcia: hlavný štátny radca
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 2.02 Financie
Organizačný útvar: odbor štrukturálnych a výdavkových politík, Inštitút finančnej politiky
Stručný opis činností obsadzovaného štátnozamestnaneckého miesta:
Tvorba stratégie a štátnej politiky vo vymedzenej oblasti na úrovni ministerstva. Tvorba štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti alebo tvorba pozičných dokumentov na úrovni ministerstva.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberu
- kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením prehľadu doterajšej praxe
- čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač je štátnym zamestnancom v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z o štátnej službe
- kópia vysvedčenia alebo diplomu príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, osvedčujúca ovládanie jazyka, resp. čestné vyhlásenie ovládaní cudzieho jazyka
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, diplome a v životopise
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 21.10.2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum zaslania elektronickými prostriedkami kontaktnej osobe.
Spôsob podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: písomne alebo elektronickými prostriedkami (pri zaslaní žiadosti spolu s požadovanými dokladmi elektronickými prostriedkami je uchádzač povinný doručiť žiadosť spolu s požadovanými dokladmi služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu)
Na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičová 5, 817 82 Bratislava, Ing. Viera Zámečníková, viera.zamecnikova@mfsr.sk
S označením na obálke a v žiadosti: V/SZ/2016/25
Ďalšie informácie týkajúce sa výberu zo štátnych zamestnancov: na tel. 02/59582031, kontaktná osoba Ing. Viera Zámečníková
Ďalšie informácie týkajúce sa obsadzovaného miesta: na tel. č. 5958 2511 – MSc. Peter Harvan, e-mail: peter.harvan@mfsr.sk

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Pokročilý (C1)

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
IBM Lotus Notes - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Osobitné kvalifikačné predpoklady: nevyžadujú sa
Požadované odborné znalosti:
1. Ekonomická teória s dôrazom na štrukturálne politiky (politika trhu práce, politika vzdelávania, zdravotníctvo, penzijný systém) a verejné výdavky (krátkodobé a dlhodobé fiškálne projekcie, kvantifikácia výdavkových opatrení, scenár nezmenených politík, metodika ESA, COFOG a EKRK), Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
2. zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zmien a doplnkov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3. ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce s PC (internet, MS Word, MS Excel, Lotus Notes, Microsoft Outlook), všeobecný prehľad.
Ďalšie požadované schopnosti: schopnosť pracovať pod tlakom, schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.
Oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami: nevyžaduje sa

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

štátna organizácia, štátna správa, verejná správa

Adresa spoločnosti

Ministerstvo financií SR
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
ID: 2765131   Dátum zverejnenia: 13.10.2016