Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MH Manažment, a.s. je obchodná spoločnosť v 100% vlastníctve štátu, ktorá bola založená Ministerstvom hospodárstva SR. Ku dňu 1. január 2016 sa stala právnym nástupcom zrušeného Fondu národného majetku SR (FNM SR) na základe zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť vstúpila do všetkých práv a povinností FNM SR, vrátane pohľadávok, majetkových účastí na podnikaní právnických osôb a iných majetkových práv a záväzkov FNM SR. Základnou úlohou spoločnosti je správa nadobudnutého portfólia majetkových účastí po zrušenom FNM v teplárenských spoločnostiach, spoločnostiach SAD, atď. Spoločnosť zabezpečuje aj výkon ďalšej agendy prevzatej od zrušeného FNM SR, ktorá ku dňu jeho zrušenia nebola ukončená, resp. vysporiadaná (napr. súdne spory, ručenie FNM SR z privatizácie, bezcenné cenné papiere a pod.).