Terénny sociálny pracovník

Mestský úrad v Žiline

Miesto práce
Žilina
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.9.2020
Mzdové podmienky (brutto)
850 EUR/mesiac+ osobné ohodnotenie maximálne do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe) + 13. plat, možnosť mimoriadnych odmien

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami v rámci lokality pôsobenia (v prípade výzvy zameranej na cieľovú skupinu MRK prioritne osôb z MRK), posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti;
- poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/komunity;
- schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej práce, sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
- vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite (v prípade potreby rola facilitátora); technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežné vzdelávanie sa a rozvoj sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP TSP II.
Miestom výkonu práce je územie mesta Žilina – predovšetkým lokalita sídliska Hájik, Košická ulica, Predmestská ulica a Bratislavská ulica, kde žijú, resp. sa zdržiavajú marginalizované skupiny, jednotlivci a rodiny ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením – Komunitné centrum na sídlisku Hájik, 010 15 Žilina a Kancelária TSP, Košická 8392/2A, 010 01 Žilina.

Zamestnanecké výhody, benefity

- osobné ohodnotenie maximálne do výšky 25 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (po skúšobnej dobe),
- pracovná doba od 06.00 h do 14.00 h,
- 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta, možnosť mimoriadnych odmien,
- nárok na dovolenku 5 dní naviac,
- stravné lístky hradené nad rámec zákona,
- zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Informácie o výberovom konaní

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12.08.2020 o 10,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina – zasadacia miestnosť č.104/na 1. poschodí.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo poštou zaslať na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Záujemcovia svoju žiadosť predkladajú v uzatvorenej obálke s označením „ Výberové konanie NP TSP II. NEOTVÁRAŤ! “
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 06.08.2020 do 14,00 hod.
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
• životopis uchádzača,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné),
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a predpisov (platí pre obce).
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace . (platí pre MVO).
Predpoklady na pozíciu TSP sú:
Predpokladom k výkonu povolania terénneho sociálneho pracovníka je odborná spôsobilosť, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť, osobnostné predpoklady.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

sociálna práca

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu TSP:
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca , alebo
- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v súlade s § 45 zákona č. 219/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca ak k 30.6.2019 pracoval/a na pozícii TSP alebo
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca a preukázateľne štúdium II. stupňa VŠ v odbore sociálna práca.
Kompetencie:
- vytrvalosť, konštruktívna schopnosť pracovať v tíme (spolupráca s TP, OP), flexibilita, schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších sociálnych kompetencií;
Odporúčané výberové kritériá na pozíciu TSP sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
2. Absolvované vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie
a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností, potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
4. Motivácia pre prácu s marginalizovanými skupinami, príp. znalosť jazyka cieľovej skupiny a záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mestský úrad v Žiline
verejná správa

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestský úrad v Žiline
Nám. Obetí komunizmu 1
011 33 Žilina
http://www.zilina.sk
ID: 3945073  Dátum zverejnenia: 30.7.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 850 EUR/mesiac