Riaditeľ

Mestská časť Bratislava-Vajnory

Miesto práce
Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava-Vajnory
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2021
Mzdové podmienky (brutto)
1 118 EUR/mesiacpodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riaditeľ Základnej školy Kataríny Brúderovej so sídlom Osloboditeľská 1, 831 07 Bratislava-Vajnory s termínom nástupu od 01. 01. 2021

Informácie o výberovom konaní

Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje:
(i) znalosť základných legislatívnych noriem v oblasti školstva a znalosti z ekonómie, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
(ii) spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
(iii) flexibilita
(iv) ovládanie práce s počítačom.

Požadované doklady:
(i) žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(ii) úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
(iii) doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady
(iv) doklad o dĺžke pedagogickej praxe
(v) výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
(vi) profesijný životopis
(vii) písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu :
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

30.9.2020 (ostáva ešte 5 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
(i) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných pracovníkoch v znení neskorších predpisov
(ii) Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(iii) absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
(iv) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
(v) ovládanie štátneho jazyka
(vi) občianska a morálna bezúhonnosť,
(vii) zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná).
(iii) spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
(iv) flexibilita
(v) ovládanie práce s počítačom.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Jedna zo 17 mestských častí hlavného mesta SR, vykonáva činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a činnosti v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku, sociálnej starostlivosti, dopravy a ochrany životného prostredia.
Informačná povinnosť GDPR: http://www.vajnory.sk/informacna-povinnost-gdpr

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
http://www.vajnory.sk
ID: 3964999  Dátum zverejnenia: 9.9.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 118 EUR/mesiac