Vedúci oddelenia územného konania a stavebného poriadku (stavebný úrad)

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miesto práce
Junácka, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.04.2020/dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 000 EUR/mesiacOd 1000 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. + osobný príplatok v závislosti od praxe a skúseností uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

vydáva rozhodnutia o umiestnení stavby, o využití územia, o chránenom území, alebo o ochrannom pásme, o stavebnej uzávere, o zmene územného rozhodnutia,
- vydáva záväzné stanoviská podľa § 120 a 140b stavebného zákona v znení neskorších predpisov pre špeciálne stavebné úrady,
- vydáva oznámenia o uskutočnení drobnej stavby, stavebných úpravách a udržiavacích prácach,
- vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, rozhodnutia na predĺženie stavebných povolení, povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia, dodatočné povolenia stavieb, reklamné stavby,
- vydáva kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavby, súhlasy na skúšobné prevádzky,
- povoľuje odstránenie stavieb, nariaďuje odstránenie stavieb,
- prerokúvanie priestupkov fyzických osôb, správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, za stavebné oddelenie a za špeciálny stavebný úrad, ukladá sankcie, vydáva rozhodnutia o uložení pokuty,
- vydáva rozhodnutia o vyvlastnení,
- zabezpečuje výkon rozhodnutí,
- zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu,
- sprístupňuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov,
- prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona o sťažnostiach,
- vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona o petičnom práve

Špeciálny stavebný úrad
- vydáva oznámenia o uskutočnení drobnej stavby, stavebnej úprave a udržiavacích prácach na miestnych komunikáciách II. a IV. triedy a účelových komunikáciách,
- vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny, vydáva rozhodnutia na predĺženie stavebných povolení, dodatočné povolenia stavieb,
- vydáva kolaudačné rozhodnutia, povolenia na predčasné užívanie stavby,
- spracovávanie podkladov a povoľovanie odstránení stavieb, nariadení na odstránenie
stavieb.

Zamestnanecké výhody, benefity

• 13. plat + štvrťročné odmeny podľa kolektívnej zmluvy,
• 5 dní dovolenky navyše,
• 5 dni sick day,
• stravné lístky v hodnote 4€,
• 50% úhrada z ceny ročnej električenky.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných listín a dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štrukturovaný životopis,
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci oddelenia ÚKaSP - neotvárať“ najneskôr do 18.03.2020 na adresu: Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, personálny útvar, Junácka ul. l, 832 91 Bratislava alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.

Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

18.3.2020 (ostáva ešte 26 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

fakulta architektúry alebo stavebná fakulta

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- znalosť a orientácia v príslušných právnych predpisoch (stavebný zákon, vykonávacie
vyhlášky, správny poriadok a i.),
- riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
- znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve,
- znalosť práce s počítačom,
- osobné a morálne predpoklady.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva - miestny úrad

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
83291 Bratislava
http://[email protected]

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lehocká
Tel.: +421249253243
E-mail: poslať životopis
ID: 3867414  Dátum zverejnenia: 10.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac