Riaditeľ príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves

Miesto práce
Námestie sv. Františka 8, Bratislava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.02.2017
Ponúkaný plat (brutto)
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- organizuje, riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za komplexnú činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves (ďalej len "VPS"),
- vykonáva koncepčnú a analytickú činnosť VPS,
- zabezpečuje spracovanie, koordináciu a vyhodnocovanie výsledkov VPS.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné doručiť v písomnej forme spolu so žiadosťou o účasť na výberovom konaní:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- písomný návrh koncepčných zámerov riadenia VPS,
- overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti uchádzača na právne úkony v plnom rozsahu

Poskytnutím svojich osobných údajov v zaslanom životopise dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v personálnej databáze za účelom získania zamestnania pre Vašu osobu. Do svojho životopisu a sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje doplňte informáciu, že poskytujete svoj súhlas pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava na spracovávanie svojich osobných údajov pre účely výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až do odvolania písomnou formou.

Adresa:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Nám. sv. Františka 8
842 62 Bratislava
www.karlovaves.sk

Kontakt:
Kontaktná osoba: Monika Martinezová, tel.: 02/602 59 221

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi doručte písomne najneskôr do 11.12.2016 na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.
Obálku je potrebné označiť: „Výberové konanie - riaditeľ VPS - neotvárať“. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne miestneho úradu, resp. dátum odovzdania žiadosti oprávnenému zamestnancovi mestskej časti poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené v elektronickej forme nebudú zaradené do výberového konania.
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú písomne pozvaní na výberové konanie.

Predpokladaný termín výberového konania: 19.12.2016

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.12.2016

Na základe uskutočneného výberového konania starostka mestskej časti predloží Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie podľa § 15 ods. 2 písm. h) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- uchádzač musí spĺňať predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
SŠ vzdelanie:
- odborná prax najmenej 10 rokov (technické služby, verejnoprospešné služby, hospodárska správa a pod.),
- prax v riadiacej funkcii najmenej 8 rokov (vo vyššie popísaných oblastiach),
- skúsenosti v oblasti krízového manažmentu (vo vyššie popísaných oblastiach),
VŠ vzdelanie:
- odborná prax najmenej 5 rokov (technické služby, verejnoprospešné služby, hospodárska správa a pod.),
- prax v riadiacej funkcii najmenej 4 roky (vo vyššie popísaných oblastiach),
- skúsenosti v oblasti krízového manažmentu (vo vyššie popísaných oblastiach),
- manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti,
- znalosť platnej legislatívy najmä v nasledovných oblastiach: zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. cestný zákon v znení neskorších predpisov,
- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, rozhodnosť, flexibilnosť,
- znalosť práce s PC na užívateľskej úrovni (Word, Excel, Internet),
- ovládanie cudzieho jazyka je výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves zabezpečuje agendu miestnej samosprávy. Naším cieľom je vybudovať kvalitné a efektívne služby pre občanov a súčasne vytvoriť zaujímavé pracovné prostredie pre zamestnancov.

Počet zamestnancov

25-49 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Miestny úrad MČ Bratislava - Karlova Ves
Námestie sv. Františka 8
842 62 Bratislava
http://www.karlovaves.sk
ID: 2814451   Dátum zverejnenia: 16.11.2016