Vedúci odboru výstavby, životného prostredia a dopravy

MESTO ZVOLEN

Miesto práce
Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
apríl 2021
Mzdové podmienky (brutto)
972 - 1 167 EUR/mesiacodmeňovanie je v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záume, 2 x ročne mimoriadne odmeny, po skúšobnej dobe zamestnávateľ môže zamestnancovi priznať osobný príplatok v zmsyle ustanovení § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• vysoko špecializované odborné práce,
• koordinovanie komplexov systémov s nárokmi na mimoriadne schopnosti, najmä tvorivé, komunikačné a podobne,
• práce pri tvorbe nových riešení s cieľom dosiahnutia značného pokroku na príslušnom úseku činnosti,
• tvorba koncepcií a koordinovanie činností na úseku riadenia činnosti výstavby, životného prostredia a dopravy
• ochrana životného prostredia na území mesta,
• komplexná starostlivosť o mestskú zeleň,
• nakladanie s odpadmi,
• čistota mesta,
• prevádzku, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia,
• investičná výstavba – prípravu a realizáciu stavieb, inžiniersku činnosť,
• komplexná správa miestnych komunikácií (údržbu, opravy a prevádzku), pasportizáciu,
• monitoring minerálnych prameňov,
• koncepcia ochrany životného prostredia v súlade s najnovšími technickými a legislatívnymi nariadeniami,
• prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy,
• predprojektová príprava stavieb,
• zabezpečovanie rozpočtov na všetky pripravované investičné akcie,
• projektová príprava pre územné konanie,
• projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie
• stavebný dozor na stavebných prácach realizovaných mestom
• záverečné hodnotenie a zaradenie stavby do hmotného investičného majetku,
• kontrola odstraňovania vád a nedorobkov, reklamačné konanie.
• správa mestských komunikácií – aktualizáciou pasportu mestských komunikácií, evidencie a hospodárenia s majetkom mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
• vydávanie rozhodnutí na povolenie zásahu do mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
• údržba a opravy mestských komunikácií, dopravných zariadení, parkovacích a odstavných plôch,
• prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy,
• kontrola rozkopávok,
• vyjadrenia k výrubu, umiestňovaniu a druhovému zloženiu drevín, vypracovávanie žiadostí o vydanie súhlasu na výrub drevín na verejných priestranstvách,
• evidencia pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu a prerokováva ich zaradenie s vlastníkmi pozemkov,

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť sebarealizácie
• možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
• práca v stabilnej organizácii
• zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti je potrebné pripojiť:
• fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• životopis (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
• prehlásenie (Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí samostatnú listinu uvedenú v závere textu podmienok pre výberové konanie)

vlastnoručný podpis uchádzača, dátum

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu doručte Vašu žiadosť spolu s požadovanými dokladmi najneskôr dňa 14.03.2021 do podateľne Mestského úradu:

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania výberového konania elektronickou poštou (e-mail).

Mesto Zvolen
Mestský úrad
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen
Zn.: „Vedúci odboru výstavby, životného prostredia a dopravy“

Kontakt
Kontaktné osoby:
Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202
E-mail: [email protected]

PaedDr. Dana Töröková
Tel.: 045/5303 206
E-mail: [email protected]

Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Prevádzkovateľ: Mesto Zvolen, IČO: 00 320 439

Dotknutá osoba: uchádzač o zamestnanie

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: [email protected]


Účel spracovania: spracovanie poskytnutých príslušných osobných údajov zo strany uchádzača o zamestnanie z dôvodu výkonu činnosti výberovej komisie a posúdenia splnenia kritérií uchádzačom o zamestnanie vyžadovaných príslušnou právnou úpravou SR a prevádzkovateľom ako prípadným budúcim zamestnávateľom
Právny základ: v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pracovná zmluva, resp. podmienky pre uzatvorenie pracovnej zmluvy vyžadované Zákonníkom práce a súvisiacimi právnymi predpismi SR
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: členovia príslušnej výberovej komisie prevádzkovateľa
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby spracovávania údajov uchádzača o zamestnanie a v zmysle Registratúrneho poriadku Mesta Zvolen na správu registratúry RP-01/2016


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov


2. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“)

Údaje o uchádzačovi:
Meno: ..................................................
Priezvisko: ..................................................

Prevádzkovateľ, ktorému sa osobné údaje poskytujú:
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439

Kontaktný údaj na zodpovednú osobu:
[email protected]

Právny základ: v zmysle §13 zákona - osobitný právny predpis
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie je

Osobné údaje uchádzača poskytované prevádzkovateľovi:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. fotokópia životopisu
3. fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. poskytnutie kontaktných údajov: mail, telefónne číslo
5. foto vo forme portrétu (podľa vlastného uváženia poskytovateľa)
6. výpis z registra trestov

V zmysle zákona dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov vo veci výberového konania na pozíciu: správca cintorína Môťová- zavedenie žiadosti o prijatie do zamestnania do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie fotokópie životopisu do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie operatívneho kontaktu: mail, telefónne číslo do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie foto vo forme portrétu do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie výpisu z registra trestov do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
*nehodiace sa preškrtnite

Tento súhlas pre spracovanie vyššie uvedených údajov udeľujem počas celej doby uchovávania osobných údajov.

Mesto Zvolen ako prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákona nevyžaduje inak.
Mesto Zvolen ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva poskytovateľa/uchádzača/dotknutej osoby:
- poskytovateľ má právo požadovať od mesta Zvolen ako prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania a právo namietať spracúvanie údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie alebo sťažnosti dozornému orgánu – na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Vlastnoručný podpis poskytovateľa, dátum
.....................................................

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

14.3.2021 (ostáva ešte 15 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické zameranie

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• bezúhonnosť
• komunikatívnosť
• dôslednosť, precíznosť, zodpovednosť
• argumentačné a prezentačné schopnosti
• strategické a analytické myslenie
• tímová práca, schopnosť spolupracovať
• samostatnosť
• asertívnosť
• flexibilita
• kreativita
• vysoké pracovné nasadenie
Znalosti
Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy a na oblasť výstavby, životného prostredia, dopravy, odpadového hospodárstva, právny predpis č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť verejného poriadku Zákonník práce, zákon o obecnom zriadení, stavebný zákon.
Znalosť softvéru ISS CORA je výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: PaedDr. Dana Töröková
Tel.: +421455303206
E-mail: poslať životopis
ID: 4036895  Dátum zverejnenia: 22.2.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 972 EUR/mesiac