583,5 - 700,5 EUR

Príslušník Mestskej polície vo Zvolene (Ref. č.: 112019)

MESTO ZVOLEN

Miesto práce
Mestská polícia, Námestie slobody, Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
január 2020
Celková mzda (brutto)
583,5 - 700,5 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
• dbá o ochranu životného prostredia v meste,
• dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
• vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátorky,
• objasňuje priestupky,
• plní úlohy na úseku prevencie
• plní ďalšie úlohy vyplývajúce so zákona o obecnej polícii

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 583,50 € – do 700,50 € zvýšená o 15% za výkon prác vo verejnom záujme plus osobné ohodnotenie podľa odvedeného výkonu v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 2 x ročne mimoriadne odmeny (výška 1/2 mesačnej mzdy)

Zamestnanecké výhody, benefity

• práca v stabilnej organizácii
• možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
• zamestnanecké benefity
• 5 dní dovolenky naviac
• doplnkové dôchodkové poistenie
• športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

Počet obsadzovaných miest: 2

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí: písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a osobného pohovoru

Predpokladaný termín nástupu
január 2020


K žiadosti je potrebné pripojiť:
• overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass)
• motivačný list (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
• lekársky posudok o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
• lekársky posudok telesnej spôsobilosti na výkon funkcie nie starší ako 2 mesiace v origináli
• kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti zamestnanca obecnej polície a zbrojného pasu v prípade, že uchádzač je držiteľom uvedených dokladov
• prehlásenia (1/Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa, 2/Súhlas dotknutej osoby so spracovaní osobných údajov) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listinu uvedené v závere textu podmienok pre výberové konanie)

vlastnoručný podpis uchádzača, dátum


V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate vyššie uvedené požiadavky, doručte nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 04.12.2019 na adresu:

Mestský úrad
Referent personálnej práce a miezd
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
Zn.: „Výberové konanie Príslušník MsP Zvolen“
alebo e-mailom na: [email protected], [email protected]

Kontakt
Kontaktná osoba:
PaedDr. Dana Töröková
Tel.: 045/5303 206
E-mail: [email protected]

Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202
E-mail: [email protected]

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky. Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Zvolen 04.11.2019
Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Prevádzkovateľ: Mesto Zvolen, IČO: 00 320 439

Dotknutá osoba: uchádzač o zamestnanie

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: [email protected]


Účel spracovania: spracovanie poskytnutých príslušných osobných údajov zo strany uchádzača o zamestnanie z dôvodu výkonu činnosti výberovej komisie a posúdenia splnenia kritérií uchádzačom o zamestnanie vyžadovaných príslušnou právnou úpravou SR a prevádzkovateľom ako prípadným budúcim zamestnávateľom
Právny základ: v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pracovná zmluva, resp. podmienky pre uzatvorenie pracovnej zmluvy vyžadované Zákonníkom práce a súvisiacimi právnymi predpismi SR
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: členovia príslušnej výberovej komisie prevádzkovateľa
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby spracovávania údajov uchádzača o zamestnanie a v zmysle Registratúrneho poriadku Mesta Zvolen na správu registratúry RP-01/2016


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“)

Údaje o uchádzačovi:
Meno: ..................................................
Priezvisko: ..................................................

Prevádzkovateľ, ktorému sa osobné údaje poskytujú:
Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, IČO: 00 320 439

Kontaktný údaj na zodpovednú osobu:
[email protected]

Právny základ: v zmysle §13 zákona - osobitný právny predpis
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie je
Osobné údaje uchádzača poskytované prevádzkovateľovi:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania
2. fotokópia životopisu
3. fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
4. poskytnutie kontaktných údajov: mail, telefónne číslo
5. foto vo forme portrétu (podľa vlastného uváženia poskytovateľa)

V zmysle zákona dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov vo veci výberového konania na pozíciu: „Právnik/právnička na mestskej polícii vo zvolene“

zavedenie žiadosti o prijatie do zamestnania do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie fotokópie životopisu do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie operatívneho kontaktu: mail, telefónne číslo do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*
- zavedenie foto vo forme portrétu do databázy prevádzkovateľa
áno/nie*

*nehodiace sa preškrtnite

Tento súhlas pre spracovanie vyššie uvedených údajov udeľujem počas celej doby uchovávania osobných údajov.

Mesto Zvolen ako prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákona nevyžaduje inak.
Mesto Zvolen ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Práva poskytovateľa/uchádzača/dotknutej osoby:
- poskytovateľ má právo požadovať od mesta Zvolen ako prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, vymazanie, právo na obmedzenie ich spracúvania a právo namietať spracúvanie údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov,
- poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie alebo sťažnosti dozornému orgánu – na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vlastnoručný podpis poskytovateľa, dátum

......................................................


I

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

4.12.2019 (ostáva ešte 13 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície získaná zmysle § 25 zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov - je výhodou

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - základy
Microsoft Excel - základy

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície a samosprávy a to najmä:
• zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
• zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
• všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel – užívateľská úroveň
Microsoft Word - užívateľská úroveň

Vodičský preukaz skupiny B
Zbrojný preukaz typu C je výhodou

Skúsenosti:
prax v odbore je výhodou


Iné kritériá a požiadavky
• starší ako 21 rokov
• bezúhonnosť
• zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
• komunikačné schopnosti
• ochota spolupracovať v tíme
• zodpovednosť a samostatnosť
• flexibilita
• vysoká miera tolerancie voči stresu
• práca na zmeny

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: +421455303202
E-mail: poslať životopis
ID: 3802057   Dátum zverejnenia: 4.11.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 583,50 € – do 700,50 € zvýšená o 15% za výkon prác vo verejnom záujme plus osobné ohodnotenie podľa odvedeného výkonu v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 2 x ročne mimoriadne odmeny (výška 1/2 mesačnej mzdy)