883,5 - 1 060,5 EUR

Vedúci odboru školstva

MESTO ZVOLEN

Miesto práce
Zvolen mesto, Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
august 2019
Celková mzda (brutto)
883,5 - 1 060,5 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva a plnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvy o spoločnom obecnom úrade,
• zabezpečenie odborných, metodicko-konzultačných činností pre vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a obce spoločného obecného úradu,
• kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania,
• výkon kontrolnej činnosti vrátane návrhov opatrení v oblasti riadiacej práce vedúcich zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen v rozsahu stanovenom zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• príprava komplexných podkladov k zmene siete škôl a školských zariadení,
• koordinácia riaditeľov materských škôl, základných škôl a školských zariadení (ZUŠ, CVČ),
• vypracovávanie analytických podkladov pre MsR, MsZ a komisie pri MsZ,
• spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach,
• prerokúvanie odborných úloh s radami škôl a Mestskou školskou radou v zmysle platnej legislatívy, rozpočet a materiálno-technické podmienky pre činosť škôl a školských zariadení,
• spolupracovanie s právnickými, fyzickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru detí a mládeže a inú záujmovú činnosť žiakov škôl a školských zariadení a s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

883,50 - 1.060,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záume, 2 x ročne mimoriadne odmeny

Zamestnanecké výhody, benefity

• možnosť sebarealizácie
• možnosti odborného aj osobnostného rozvoja
• práca v stabilnej organizácii
• zamestnanecké benefity

Informácie o výberovom konaní

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, pracovná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 1 rok s možnosťou jej predĺženia o 1 rok, príp. na dobu neurčitú

K žiadosti je potrebné pripojiť:

• fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• životopis (s uvedenými kontaktnými údajmi e-mail a číslo telefónu)
• prehlásenie (Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí samostatnú listinu uvedenú v závere textu podmienok pre výberové konanie)

vlastnoručný podpis uchádzača, dátum

V prípade záujmu o uvedenú pracovnú pozíciu doručte Vašu žiadosť spolu s požadovanými dokladmi najneskôr dňa 06.07.2019 do podateľne Mestského úradu:

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania výberového konania elektronickou poštou (e-mail).

Mestský úrad
Vedúci odboru školstva
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen
Zn.: „vedúci odboru školstva“


Kontakt
Kontaktné osoby:
Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202
E-mail: [email protected]

PaedDr. Dana Töröková
Tel.: 045/5303 206
E-mail: [email protected]


Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Prevádzkovateľ: Mesto Zvolen, IČO: 00 320 439

Dotknutá osoba: uchádzač o zamestnanie

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: [email protected]


Účel spracovania: spracovanie poskytnutých príslušných osobných údajov zo strany uchádzača o zamestnanie z dôvodu výkonu činnosti výberovej komisie a posúdenia splnenia kritérií uchádzačom o zamestnanie vyžadovaných príslušnou právnou úpravou SR a prevádzkovateľom ako prípadným budúcim zamestnávateľom
Právny základ: v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pracovná zmluva, resp. podmienky pre uzatvorenie pracovnej zmluvy vyžadované Zákonníkom práce a súvisiacimi právnymi predpismi SR
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: členovia príslušnej výberovej komisie prevádzkovateľa
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby spracovávania údajov uchádzača o zamestnanie a v zmysle Registratúrneho poriadku Mesta Zvolen na správu registratúry RP-01/2016


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

6.7.2019 (ostáva ešte 12 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

zameranie pedagogické, humanitné

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Iné kritériá a požiadavky

• bezúhonnosť
• komunikatívnosť
• dôslednosť, precíznosť, zodpovednosť
• argumentačné a prezentačné schopnosti
• strategické a analytické myslenie
• tímová práca, schopnosť spolupracovať
• samostatnosť
• asertívnosť
• flexibilita
• kreativita
• vysoké pracovné nasadenie

Odborné znalosti
Prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť samosprávy a na oblasť školstva, právny predpis č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školských zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonník práce.
Znalosť softvéru ISS CORA je výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: +421455303202
E-mail: poslať životopis
ID: 3687956   Dátum zverejnenia: 6.6.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   883,50 - 1.060,50 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov zvýšený o 15 % za výkon práce vo verejnom záume, 2 x ročne mimoriadne odmeny