629 - 755 EUR

Pracovník/čka útulku – informátor/ka

MESTO ZVOLEN

Miesto práce
Zvolen mesto, Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
máj 2019
Celková mzda (brutto)
629 - 755 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• sociálna práca zameraná na pomoc občanovi v nepriaznivej sociálnej situácii a na voľbu postupov riešenia sociálnej pomoci občanovi pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
• poskytovanie sociálneho poradenstva v zariadení sociálnych služieb
• sociálna rehabilitácia zameraná na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby
• výkon jednoduchých prípravných prác s bežnou zmyslovou záťažou podľa vopred stanovených postupov a nariadení
• vedenie evidencie ubytovaných klientov v útulku – zápis, meno, priezvisko, č. OP, dátum a čas príchodu a odchodu, pridelené lôžko, evidencia vydanej posteľnej bielizne,
• kontrola dodržiavania zásad a základných pravidiel osobnej hygieny klientov v útulku,
• kontrola dodržiavania čistoty a poriadku v priestoroch útulku: v spoločných priestoroch, ubytovacích priestoroch, v kúpeľniach, v sociálnych zariadeniach, v kuchynke a v spoločenskej miestnosti, dozor nad upratovaním a udržiavaním čistoty a poriadku vnútorných a vonkajších priestorov zariadenia,
• kontrola, dodržiavanie nariadenia – zákazu prinášania a požívania alkoholických nápojov a omamných látok do priestorov útulku, v prípade pozitívneho nálezu zabezpečenie odobratia alkoholického nápoja alebo omamných látok,
• vydanie posteľnej bielizne a ukázanie lôžka, ktoré bude klient používať na odpočinok a spánok,
• uzamykanie priestorov útulku v čase o 22,00 hod.,
• kontrolovanie prísneho zákazu fajčenia, požívania alkoholických nápojov, omamných látok a vzájomných návštev mužov a žien v ubytovacích priestoroch útulku,
• kontrola dodržiavania určeného času večierky a nočného pokoja po 22,00 hod.,
• pri odchode klienta z priestorov zariadenia zabezpečenie kontroly každého miesta a lôžka klienta tak, aby bola zabezpečená ochrana majetku zriaďovateľa, prevádzkovateľa a zamedzilo sa odcudzeniu majetku určeného k prevádzkovaniu zariadenia útulku, zabezpečovanie dodržiavania prevádzkového poriadku zariadenia,
• oboznámenie každého nového klienta s prevádzkovým a domovým poriadkom útulku,
• v hraničných situáciách prejavov agresivity klienta a pri vzniku konfliktu privolanie Mestskej polície alebo príslušníkov policajného zboru,
• privolanie rýchlej zdravotnej pomoci v prípade potreby,
• kontrolovanie používania elektrického sporáka,
• zodpovednosť za zverené kľúče.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

od 629,00 € do 755,00 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, (2 x ročne mimoriadne odmeny - výška 1/2 mesačnej mzdy)

Zamestnanecké výhody, benefity

 5 dní dovolenky naviac
 práca v stabilnej organizácii
 sociálny program, doplnkové dôchodkové poistenie
 športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti je potrebné pripojiť:
• overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu)
• Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvorí samostatnú listinu uvedenú v závere textu podmienok pre výberové konanie

Vlastnoručný podpis uchádzača, dátum

V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 16.04.2019 na adresu:

Mestský úrad
Referent personálnej práce a miezd
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen
Zn.: „Výberové konanie „Pracovník/čka útulku – informátor/ka“

Kontakt
Kontaktné osoby:
Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202
E-mail: [email protected]

PaedDr. Dana Töröková
Tel.: 045/5303 206
E-mail: [email protected]

Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.

Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).


Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Prevádzkovateľ: Mesto Zvolen, IČO: 00 320 439

Dotknutá osoba: uchádzač o zamestnanie

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: [email protected]

Účel spracovania: spracovanie poskytnutých príslušných osobných údajov zo strany uchádzača o zamestnanie z dôvodu výkonu činnosti výberovej komisie a posúdenia splnenia kritérií uchádzačom o zamestnanie vyžadovaných príslušnou právnou úpravou SR a prevádzkovateľom ako prípadným budúcim zamestnávateľom
Právny základ: v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pracovná zmluva, resp. podmienky pre uzatvorenie pracovnej zmluvy vyžadované Zákonníkom práce a súvisiacimi právnymi predpismi SR
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: členovia príslušnej výberovej komisie prevádzkovateľa
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby spracovávania údajov uchádzača o zamestnanie a v zmysle Registratúrneho poriadku Mesta Zvolen na správu registratúry RP-01/2016


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Vzdelanie v odbore

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia akreditovanom podľa osobitného predpisu alebo uznan

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 bezúhonnosť
zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
 komunikatívnosť, empatia
 práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word/ Excel) vítaná

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk
ID: 3640727   Dátum zverejnenia: 9.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   od 629,00 € do 755,00 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, (2 x ročne mimoriadne odmeny - výška 1/2 mesačnej mzdy)