927 - 1 113 EUR

Vedúci oddelenia obchodu a služieb odboru Správy majetku msú Zvolen

MESTO ZVOLEN

Miesto práce
Zvolen mesto, Zvolen
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
máj 2019
Celková mzda (brutto)
927 - 1 113 EUR

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• práca s rozpočtom mesta (príprava, tvorba, sledovanie rozpočtu na príslušný kalendárny rok za oblasť oddelenia obchodu a služieb)
• Zabezpečovanie :

 zorganizovania mestských trhov (veľkonočné trhy, zvolenský jarmok, vianočné trhy)
 správy a prevádzky mestských cintorínov (Zvolen, Môťová, Lukové, Kráľová)
 správy a prevádzky mestskej tržnice ( vrátane prenájmu trhových stolov)
 montáže – demontáže a prevádzky mobilnej ľadovej plochy na Nám. SNP
 prevádzky verejných WC na Nám. SNP
 dražby taxi boxov na mestských pozemkoch (Nám. SNP a Železničná stanica)
 súhlasov na vykonanie verejných zbierok
 povolení na užívanie verejného priestranstva
 záväzných stanovísk k začatiu činnosti a k umiestneniu zariadenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a vo výdajni zdravotníckych pomôcok
 stanovísk k hazardným hrám
 osvedčení o zápise samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie, ako aj osvedčení o ukončení zápisu samostatne hospodáriacich roľníkov do evidencie
 oprávnení na vjazd do pešej zóny pre organizácie zabezpečujúce kultúrne podujatia, promo akcie a na ambulantný predaj
 povolení na predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (ambulantný predaj)
 evidencie zrušenia prevádzkarne a informácie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb
 tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni samosprávy pre oblasť obchodu a podnikania v podmienkach Mesta Zvolen
 spracovania odborných podkladov a iných písomností pre rokovanie komisií MsZ, rokovanie MsR a MsZ v súlade s platnou legislatívou a príslušnými všeobecno-záväznými nariadeniami Mesta Zvolen a inými internými predpismi Mesta Zvolen
• poskytovanie súčinnosti externým organizáciám (RÚVZ, Živnostenský úrad, Regionálna veterinárna a potravinová správa)

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

927,00 € do 1.113,00 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (2 x ročne mimoriadne odmeny, výška 1/2 mesačnej mzdy)

Zamestnanecké výhody, benefity

práca v stabilnej organizácii
možnosti ďalšieho vzdelávania a osobnostného rozvoja
zamestnanecké benefity
5 dní dovolenky naviac
doplnkové dôchodkové poistenie
športové a spoločenské aktivity

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti je potrebné pripojiť:
• doklady o dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis (vhodná forma europass) spolu s motivačným listom (s uvedenými kontaktnými údajmi: e-mail, číslo telefónu)

Osobné údaje kandidátov, ktorí na osobnom pohovore neuspejú budú po jeho skončení zlikvidované v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade, že Vás naša pracovná ponuka zaujala a spĺňate uvedené požiadavky, zašlite nám svoju žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 01.05.2019 na adresu:

Mestský úrad
Nám. slobody č. 22
960 01 Zvolen
Zn.: „Výberové konanie - Vedúci oddelenia obchodu a služieb“

Kontakt

Kontaktné osoby:

Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: 045/5303 202
E-mail: [email protected]

PaedDr. Dana Töröková
Tel.: 045/5303 206
E-mail: [email protected]


Mesto Zvolen si vyhradzuje právo pozvať na osobný pohovor len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní elektronickou poštou (e-mail).

Informovanie dotknutej osoby/poskytovateľa
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Prevádzkovateľ: Mesto Zvolen, IČO: 00 320 439

Dotknutá osoba: uchádzač o zamestnanie

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: [email protected]


Účel spracovania: spracovanie poskytnutých príslušných osobných údajov zo strany uchádzača o zamestnanie z dôvodu výkonu činnosti výberovej komisie a posúdenia splnenia kritérií uchádzačom o zamestnanie vyžadovaných príslušnou právnou úpravou SR a prevádzkovateľom ako prípadným budúcim zamestnávateľom
Právny základ: v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pracovná zmluva, resp. podmienky pre uzatvorenie pracovnej zmluvy vyžadované Zákonníkom práce a súvisiacimi právnymi predpismi SR
Príjemcovia alebo kategória príjemcov: členovia príslušnej výberovej komisie prevádzkovateľa
Doba uchovávania osobných údajov: počas doby spracovávania údajov uchádzača o zamestnanie a v zmysle Registratúrneho poriadku Mesta Zvolen na správu registratúry RP-01/2016


Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.

Práva dotknutej osoby:
• dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
• dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

1.5.2019 (ostáva ešte 12 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické so zameraním na obchod a podnikanie je výhodou

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Bezúhonnosť
Dôslednosť
Zodpovednosť
Analytické a logické myslenie
Samostatnosť
Schopnosť spolupracovať
Flexibilita
Kreativita
Odolnosť voči stresu
Vysoké pracovné nasadenie
Komunikatívnosť
Autorita
odborné znalosti:
• prehľad platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na oblasť obchodu a podnikania
• prehľad o platných všeobecne záväzných nariadeniach Mesta Zvolen
• znalosť softvéru ISS CORA je výhodou

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Samospráva

Počet zamestnancov

200-249 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Zvolen
Námestie slobody č. 22
960 01 Zvolen
http://www.zvolen.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Zlata Vrtielková
Tel.: +421455303202
E-mail: poslať životopis
ID: 3640691   Dátum zverejnenia: 17.4.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   927,00 € do 1.113,00 € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (2 x ročne mimoriadne odmeny, výška 1/2 mesačnej mzdy)