Právnik - špecialista

Mesto Trenčín

Miesto práce
Mierové námestie, Trenčín
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.2.2021
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 000 EUR/mesiacvýkonnostné príplatky

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Náplň práce:
Príprava právnych analýz, stanovísk, vyjadrení a koncepčných materiálov,
Prerokovávanie priestupkov, správne konania
Príprava, posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv a iných právnych dokumentov
Zastupovanie mesta na základe poverenia primátora na súdnych konaniach, správnymi a inými orgánmi
Príprava, pripomienkovanie a aktualizácia interných predpisov a VZN
Príprava podkladov a spracovanie materiálov na rokovanie komisií mestského zastupiteľstva,
Vypracovávanie návrhov výziev, žalôb a dohôd
Sprístupňovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, riešenie sťažností
Zabezpečenie komplexného právneho servisu zamestnancom mesta, sledovanie aktualizácie súvisiacej legislatívy

Zamestnanecké výhody, benefity

výkonnostné príplatky, príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie 3%

Informácie o výberovom konaní

Práca na plný úväzok, zastupovanie počas materskej dovolenky.
Mesto Trenčín si vyhradzuje právo pozvať na výberové konanie len uchádzačov, ktorí na základe predložených dokladov spĺňajú požadované predpoklady a požiadavky.
Uchádzači budú na výberové konanie pozvaní osobitnou pozvánkou s uvedením miesta a času konania pohovoru elektronickou poštou (e-mail) alebo telefonicky. Pohovor sa môže z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie uskutočniť aj prostredníctvom online platforiem (Skype, ZOOM)

príloha č. 1

Informovanie o spracúvaní osobných údajov na účel evidencie uchádzačov o zamestnanie

Osobným doručením, doručením listovou zásielkou alebo zaslaním mailovou poštou nám poskytujete osobné údaje obsiahnuté vo Vašom životopise za účelom evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie prevádzkovateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EU“) v informačných systémoch prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 91164 Trenčín, tel.032/6504311, mail: [email protected]
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: [email protected]
Právny základ spracovania osobných údajov: zmluva
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci prevádzkovateľovi právne služby, inšpektorát práce, ďalšie orgány štátnej moci a kontrolné orgány
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude uskutočnený
Doba uchovávania osobných údajov: 1 rok odo dňa poskytnutia osobných údajov (životopis), žiadosť o zamestnanie bude archivovaná v zmysle registratúrneho poriadku prevádzkovateľa. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo v prípade uzavretia pracovnoprávneho vzťahu budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely.
Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 Nariadenia EU.

Poučenie o právach dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:
→ osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
→ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
→ osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
→ dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
→ spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
→ prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
→ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle §100 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania došlo k porušeniu jej práv, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, 911 64, osobne do podateľne alebo elektronicky na email [email protected] kontakt na zodpovednú osobu [email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

28.1.2021 (ostáva ešte 8 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
ASPI - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

2

Osobnostné predpoklady a zručnosti

vysoké pracovné nasadenie, aktívny prístup k práci, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Útvar právny, Mestský úrad v Trenčíne

Adresa spoločnosti

Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
http://www.trencin.sk
ID: 4019372  Dátum zverejnenia: 12.1.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 1 000 EUR/mesiac