Odborný zamestnanec Spoločného školského úradu so sídlom v Senici

Mesto Senica

Miesto práce
Senica
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
17.08.2020
Mzdové podmienky (brutto)
1 031 EUR/mesiacPlatové podmienky – v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Základná tarifná mzda (pri odbornej praxi 5 rokov) od 1 031,00 EUR v závislosti od rokov započítanej praxe. - osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z.z.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika pracovného miesta:
- Riadenie a metodické usmerňovanie činnosti škôl a školských zariadení na úrovni Spoločného školského úradu Senica
- Tvorba všeobecne záväzných predpisov na úrovni samosprávy
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, zákonov, nariadení vlády, vyhlášok, smerníc a pod. v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania

Zamestnanecké výhody, benefity

v zmysle kolektívne zmluvy

Informácie o výberovom konaní

Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad: určené v §7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- prvá atestácia podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požadovaná prax: najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požadované predpoklady:
- Skúsenosti s metodickým riadením školstva, metodické a manažérske zručnosti, znalosť platnej legislatívy v oblasti školstva
- Prax v riadiacej činnosti vítaná
- Ovládanie štátneho jazyka
- Znalosť práce na PC – Word, Excel, Internet, Outlook
- Vodičský preukaz skupiny B

Charakteristika pracovného miesta:
- Riadenie a metodické usmerňovanie činnosti škôl a školských zariadení na úrovni Spoločného školského úradu Senica
- Tvorba všeobecne záväzných predpisov na úrovni samosprávy
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, zákonov, nariadení vlády, vyhlášok, smerníc a pod. v oblasti výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania

Zoznam požadovaných dokladov:
- Písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
- Profesijný životopis v štruktúrovanej forme
- Úradne overený doklad o absolvovanom požadovanom stupni vzdelania pre daný druh školského zariadenia nie starší ako 3 mesiace
- Úradne overený doklad o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 90 ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie starší ako 3 mesiace
- Potvrdenie o celkovej pedagogickej praxi
- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie staršie ako 3 mesiace
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov a to:
3.1 - meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska osoby, ktorej sa žiadosť týka,
3.2 - dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
3.3 - štátne občianstvo,
3.4 - pohlavie,
3.5 - meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
3.6 - číslo občianskeho preukazu
- Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: 17.08.2020

Pracovný pomer: na dobu neurčitú

Platové podmienky – v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Základná tarifná mzda (pri odbornej praxi 5 rokov) od 1 031,00 EUR v závislosti od rokov započítanej praxe.
- osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z.z.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

Termín podania žiadosti: do 10:00 hod. dňa 17.07.2020 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Senici.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE – odborný zamestnanec Spoločného školského úradu – „NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo zašlite poštou na adresu:

Mesto Senica
Mestský úrad
Štefánikova 1408/56
905 01 Senica.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky výberového konania, bude oznámený termín a miesto konania výberového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

17.7.2020 (ostáva ešte 12 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

- kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského zariadenia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch..., - prvá atestácia podľa Zákona č. 138/2019 Z. z.

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Expert (C2)

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

najmenej päť rokov pedagogickej praxe

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Senica je okresným mestom, ktoré je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja a s vyše 20 tisíc obyvateľmi.

Adresa spoločnosti

Mesto Senica
Štefánikova 1408/56
905 25 Senica
https://senica.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: JUDr. Katarína Vrlová
Tel.: +421346512296
E-mail: poslať životopis
ID: 3930730  Dátum zverejnenia: 30.6.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 031 EUR/mesiac