Referent výstavby a projektový manažér

Mesto Nováky

Miesto práce
Nováky
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
02.07.2018
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Charakteristika pracovného miesta:
- vykonávanie správy na úseku stavebného poriadku prislúchajúceho obci,
- príprava a vydávanie podkladov územno-plánovacej dokumentácie,
- vydávanie rozhodnutí, záväzných stanovísk k investičnej činnosti,
- vydávanie oznámení k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác,
- výkon štátneho stavebného dohľadu,
- spoluúčasť pri realizácii projektov financovaných z EÚ, grantových a iných mimorozpočtových zdrojov ....

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis + telefonický kontakt,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručiť v zalepenej obálke s označením “Výberové konanie – referent výstavby a projektový manažér – neotvárať” najneskôr do 13. 06. 2018 do 15,00 h na adresu: Mestský úrad Nováky, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky.

Termín a miesto výberového konania bude oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnili požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky prijatia:
- ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa,
- znalosť práce s PC (Windows, Word, Excel, Internet, Outlook),
- znalosť zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov,
- znalosť zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov,
- znalosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
- orientácia v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- schopnosť zvládnuť vysoké pracovné nasadenie a stresové situácie, práca s klientom,
- občianska a morálna bezúhonnosť,
- samostatnosť, komunikatívnosť, dôveryhodnosť, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
- organizačné schopnosti a samostatnosť.

Výhodou je:
- skúsenosti s projektovým manažmentom EÚ,
- odborná prax min. 3 roky v stavebníctve, v štátnej/verejnej správe v stavebnom odbore,
- technický alebo stavebný smer,
- odborná spôsobilosť pre prenesený výkon štátnej správy (osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 117 ods. 3 stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov),
- finančné riadenie projektov,
- vodičský preukaz skupiny “B”.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Adresa spoločnosti

Mestský úrad Nováky
Nám. SNP 349/10
97271 Nováky
http://www.novaky.sk
ID: 3414571   Dátum zverejnenia: 8.6.2018   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov