Referent dopravný inžinier

Mesto Nitra

Miesto práce
Nitra
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 333 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Zabezpečovanie a vypracovanie koncepčných materiálov, štúdií, generelov, prognóz a rozvojových projektov , týkajúcich sa rozvojových programov na miestnej úrovni ( generel dopravy, koncepcie rozvoja dopravy a pod.).
• Pripravuje, schvaľuje a vyjadruje sa k výhľadovým prognózam, plánom, projektom, dokumentáciám, štúdiám a koncepciám v doprave a v technickej infraštruktúre;
• Pripravuje materiály do komisií a orgánov mesta, týkajúcich sa rozhodujúcich a zásadných vecí v doprave a v cestnom hospodárstve;
• Posudzuje projektové dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné konania z hľadiska súladu so schválenou ÚPD, platnými zákonmi a vyhláškami, TP a STN týkajúcich sa dopravy;
• Spolupracuje pri zabezpečovaní a obstarávaní dopravno-inžinierskej dokumentácie pre potreby mesta;
• Vydáva rozhodnutia, určenia, záväzné stanoviská v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb., Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Zamestnanecké výhody, benefity

- možnosť sebarealizácie,
- perspektívna práca
- možnosť stravovania a finančného príspevku
- a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou
Garantujeme:
- termín výplaty k 14. dňu v mesiaci
- pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne
Myslíme na budúcnosť:
- poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s:
- profesijným životopisom,
- čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania a čestným vyhlásením o bezúhonnosti,


Dátum a miesto podania žiadostí:
Uchádzači požadované doklady doručte najneskôr v termíne do dňa 04.06.2022 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „OD-dopravný inžinier- neotvárať“ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail : [email protected] Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:
S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.
Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.
Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.

Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje budú poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR za účelom výberového konania. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

doprava alebo stavebné zameranie

Ostatné znalosti

Microsoft Word - Mierne pokročilý
Microsoft Excel - Mierne pokročilý
Microsoft Outlook - Mierne pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- občianska bezúhonnosť
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- skúsenosť s prácou v samospráve výhodou
- znalosť platných právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy a štátnej správy
- samostatnosť, koncepčné myslenie, spoľahlivosť
- analyzovanie a riešenie problémov, komunikácia (jednanie s ľuďmi), tímová práca

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Miestna samospráva.
Mesto Nitra je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
Mesto Nitra je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 369/1990 Zb. (Zákon o obecnom zriadení) samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Základnou úlohou samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov
ID: 4335428  Dátum zverejnenia: 22.5.2022  Základná zložka mzdy (brutto): 1 333 EUR/mesiac