Charakteristika spoločnosti

Mesto Leopoldov
- výkon práce vo verejnom záujme
- samosprávna pôsobnosť
- verejná správa, prenesená štátna správa