Hlavný architekt mesta Košice

Miesto práce
Trieda SNP, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
3 000 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

PRIMÁTOR MESTA KOŠICE

vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

HLAVNÝ ARCHITEKT MESTA KOŠICE

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na architektúru a urbanizmus.

Ďalšie kritéria a požiadavky:

 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • znalosť právnych noriem – zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, č. 401/1990 Zb. o meste Košice,
 • znalosti v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku a súvisiacej legislatívy,
 • schopnosť riadiť veľké projekty a procesy tvorby verejných ponúk,
 • riadiace, organizačné, komunikačné schopnosti, schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • kultivované vystupovanie a odolnosť voči stresu,
 • prax v oblasti architektúry, urbanizmu, resp. územného plánovania, alebo tvorby verejných politík,
 • minimálne 3 roky riadiacej praxe,
 • výborná znalosť anglického jazyka, vrátane schopnosti prezentovať odborné výstupy.

Uchádzači musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky.

Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme výška funkčného platu najmenej 3 000 €.

Benefity:
 • pomoc pri riešení bytovej otázky,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier),
 • týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce,
 • možnosť reprezentovať mesto na medzinárodnej úrovni.

Náplň práce
 • riadi a usmerňuje činnosť oddelenia útvar hlavného architekta mesta Košice,
 • je garantom rozvoja útvaru hlavného architekta a poradca primátora mesta Košice,
 • rozhoduje o odborných špecializovaných otázkach strategického a koncepčného charakteru v oblasti rozvoja mesta,
 • zabezpečuje obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
 • koordinuje územnoplánovaciu činnosť na území mesta,
 • poskytuje súčinnosť štátnej správe a verejnej správe v odborných otázkach týkajúcich sa územného plánovania,
 • vydáva stanoviská mesta k investičnej činnosti na území mesta.

Popis vykonávaných činnosti je uvedený v Organizačnom poriadku Magistrátu mesta Košice.
Link: https://www.kosice.sk/mesto/organizacna-struktura-magistratu-mesta-kosice

Očakávania od uchádzača:
 • manažér, ktorý dokáže prepojiť očakávania okolia s výzvami, ktoré sú kladené na rozvoj mesta a funkčnosť celého ekosystému,
 • reštrukturalizácia útvaru hlavného architekta na strategické pracovisko mesta Košice v oblasti architektúry, urbanizmu, rozvoja a tvorby mesta a súčinnosť pri tvorbe mestských politík,
 • aktívna účasť na príprave, tvorbe a realizácii celomestských koncepcií, rozvojových programov a strategických dokumentov,
 • príprava a tvorba územnoplánovacích podkladov a dokumentov,
 • organizovanie urbanistických a architektonických súťaží,
 • participácia odbornej verejnosti a verejnosti na riešení a kreovaní verejného priestoru,
 • dokončenie územného plánu a príprava vízie mesta Košice do roku 2050,
 • príprava a tvorba podkladov pre kvalifikované rozhodovanie na základe odborných analýz a faktov,
 • následná implementácia a napĺňanie stanovených stratégií a politík.

K zaradeniu do výberového konania je potrebné zaslať:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • osobný dotazník (v prílohe a na www.kosice.sk),
 • profesionálny životopis,
 • realizované projekty a referencie,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe a na www.kosice.sk). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom zverejnenia životopisu (v prílohe a na www.kosice.sk).

Od uchádzača sa pre zaradenie do výberového konania požaduje tiež vypracovanie nasledovných dokumentov:
 • predstava o forme a fungovaní útvaru hlavného architekta mesta Košice,
anotácia:
hlavné ciele organizácie v kontexte vývoja samosprávy a územného plánovania - trendy pri tvorbe a zabezpečovaní územných plánov a strategických dokumentov,
vzťah samosprávy a občanov - možnosti participácie občanov na tvorbe strategických dokumentov a dopad participácie na organizáciu práce v samospráve
odporúčaný rozsah:
2 strany/A4 text + obrázky, schémy v prípade potreby podľa uváženia,
Podklady sú prístupné na oficiálnej stránke mesta www.kosice.sk.

 • predstava o územnom rozvoji mesta Košice
anotácia:
urbanistické trendy a z toho vyplývajúce očakávania pre mesto Košice, hlavné urbanistické výzvy, predpokladaný vývoj dopravy, limity existujúcej a možnosti novej technickej a zelenej infraštruktúry
odporúčaný rozsah:
3 strany/A4 text + obrázky, schémy v prípade potreby podľa uváženia
Podklady poskytnuté vyhlasovateľom:
Územný plán mesta: Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk)
Obstarávanie nového územného plánu: Oficiálne stránky mesta Košice (kosice.sk)
GISPLAN mesta Košice (esluzbykosice.sk)

Dokumenty je potrebné doniesť aj na výberové konanie v elektronickej podobe za účelom prezentácie.

Žiadosť do výberového konania je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením

„VK – HAMK 2021 - neotvárať"

v predĺženom termíne do : 23.04.2021

na adresu:

Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice


Priebeh výberového konania:
1. Sumarizácia prihlášok a vyhodnotenie podkladov od uchádzačov.
2. Psychologické posúdenie schopností, osobnostných predpokladov, pracovných a manažérskych kompetencií.
3. Prezentácia a vypočutie vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky, pred výberovou komisiou so zabezpečením online prenosu vypočutia a pripravenej prezentácie pre verejnosť.
Prezentácia spracovaných dokumentov s predstavami o forme a fungovaní útvaru hlavného architekta mesta Košice a o územnom rozvoji mesta Košice a zodpovedanie otázok kladených členmi komisie – max. 1 hodina.
Miesto konania bude bližšie špecifikované neskôr.
4. Vyhodnotenie výberového konania a určenie poradia uchádzačov, na základe ktorého výberová komisia odporučí primátorovi mesta Košice vhodného uchádzača na príslušnú pozíciu. Konečné poradie uchádzačov bude výsledkom bodového hodnotenia jednotlivých uchádzačov členmi komisie.
5. Zverejnenie najvhodnejšieho uchádzača odporúčaného výberovou komisiou.
6. Primátor mesta Košice v prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom výberovej komisie má možnosť vypísať nové výberové konanie.
7. Predpokladaný nástup: od júna 2021

Časový harmonogram výberového konania bude zverejnený na www.kosice.sk.

Členovia výberovej komisie:
 • Ing. arch. Viera Šottníková – architektka
 • Ing. arch. Anton Reitzner – architekt (Slovenská komora architektov)
 • Ing. arch. Oliver Sadovský - architekt
 • Ing. arch. Martin Drahovský - architekt
 • Ing. arch. Michal Hladký, ArtD. – architekt
 • Ing. Ján Jakubov – poslanec mestského zastupiteľstva
 • JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský – poslanec mestského zastupiteľstva
 • PhDr. Martin Jakubek, PhD. – psychológ
 • Mgr. Marcel Čop – riaditeľ Magistrátu mesta Košice


Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na výberové konanie uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady, kritéria a požiadavky alebo nedoručia v termíne alebo vyššie uvedeným spôsobom požadované doklady.

O termíne a mieste uskutočnenia výberového konania budú uchádzači informovaní e-mailom.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
Prílohy pracovnej ponuky

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

architektúra a urbanizmus

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Kamenská
Tel.: +421556419719
E-mail: poslať životopis
ID: 4042995  Dátum zverejnenia: 9.4.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 3 000 EUR/mesiac