Referent pre finančné riadenia podnikov

Miesto práce
Trieda SNP, Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto)
1 129,5 EUR/mesiacPodľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Neodpustiteľné kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním.
Ďalšie kritéria a požiadavky:
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
 • minimálne 3 roky praxe v oblasti ekonomiky obchodnej spoločnosti,
 • znalosti v oblasti ekonomiky, účtovníctva, financovania a riadenia podnikov,
 • znalosti v oblasti právnych predpisov najmä:
 • zákon č. 401/1991 Zb. o meste Košice,
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite,
 • zákon č. 431/2002 Z. z. o doprave a dráhach,
 • zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
 • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch,
 • znalosť práce s PC, MS Office, MS Outlook,
 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • samostatnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu.

Pracovná náplň:
 • spracováva koncepčné materiály v oblasti týkajúcej sa obchodných spoločností mesta Košice ( napr. zakladanie spoločností, zmena výšky obchodného podielu, zmena výšky základného imania, zmena predmetu činnosti, zmena právnej formy, rušenie spoločností a iné.),
 • koordinuje vypracovanie finančných plánov, rozvojových investícií obchodných spoločností s čerpaním návratných a nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ, ŠFRB, zo zdrojov štátneho rozpočtu a obce,
 • spracováva analýzu ekonomických, finančných a ďalších významných ukazovateľov hospodárenia obchodných spoločností pre rokovanie valného zhromaždenia.

Uchádzači musia spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky.

Ponúkaná mzda:
Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, výška funkčného platu najmenej 1 129,50 €.

K žiadosti o zamestnanie je potrebné priložiť:
 • osobný dotazník (v prílohe)
 • profesionálny životopis,
 • potvrdenie o odbornej praxi,
 • overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
 • žiadosť o výpis z registra trestov (v prílohe). Výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Košice.

Žiadosť o predmetnú pracovnú pozíciu je potrebné zaslať v zalepenej obálke
v termíne do : 29.06.2020

na adresu:
Mesto Košice
Referát personalistiky
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Na obálku uviesť „ Výberové konanie referent pre finančné riadenie podnikov – MMK - neotvárať“.
Mesto Košice si vyhradzuje právo neprizvať na osobný pohovor uchádzačov, ktorí nespĺňajú všetky vyššie uvedené kritéria a požiadavky alebo nedoručia vyššie uvedeným spôsobom a v termíne požadované doklady. O termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru budú uchádzači písomne informovaní.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.
Prílohy pracovnej ponuky

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomika

Jazykové znalosti

Slovenský jazyk - Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Práca s počítačom - pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • dobré komunikačné a organizačné schopnosti,
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť,
 • samostatnosť, flexibilita, odolnosť voči stresu.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
http://www.kosice.sk
ID: 3924902  Dátum zverejnenia: 16.6.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 1 129,5 EUR/mesiac