Riaditeľ obchodnej spoločnosti Mestské lesy Košice, a.s.

Mesto Košice

Miesto práce
Mestské Lesy Košice a.s., Južná trieda 11, 040 01 Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.01.2020

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 predstaviteľ vrcholového manažmentu spoločnosti a štatutár spoločnosti (člen predstavenstva);
 riadi a zabezpečuje každodenný chod spoločnosti; odbornú správu lesov a úloh vyplývajúcich zo zákona o lesoch; zakladanie, pestovanie, výchovu, obnovu a ochranu lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa;
 identifikuje podnikateľské a obchodné príležitostí, tvorí, predkladá a realizuje stratégie rozvoja spoločnosti;
 predkladá a realizuje obchodné, investičné a finančné plány spoločnosti;
 identifikuje a realizuje optimalizačné opatrenia;
 zodpovedá za obchodné výsledky, hospodárenie spoločnosti a plnenie strategických plánov;
 zodpovedá za organizačno-správne veci, pracovnoprávne vzťahy a dodržiavanie všeobecne záväzných interných a právnych predpisov;
 vedie obchodné rokovania a uzatvára zmluvné vzťahy v rozsahu schválených kompetencií;
 riadi, vedie a motivuje zamestnancov spoločnosti;
 zodpovedá za plnenie uznesení valného zhromaždenia a dozornej rady;
 komunikuje a prezentuje spoločnosť navonok.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

3.000 €/brutto/mesačne + príplatok za výkon funkcie štatutárneho zástupcu spoločnosti + flexibilná platová zložka bude stanovená vopred a naviazaná na dosahovanie ročných výkonnostných ukazovateľov a plnenie manažérskych cieľov

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní je nevyhnutné zaslať vyhlasovateľom požadované podklady výhradne e-mailom na [email protected] Do predmetu správy je nutné uviesť : „Výberové konanie – riaditeľ ML“. Prípadné otázky adresujte výhradne elektronicky na [email protected]

 žiadosť o zaradenie do výberového konania;
 motivačný list naviazaný na pracovnú pozíciu;
 štruktúrovaný životopis, s uvedením doterajšej praxe podpísaný uchádzačom;
 zoznam referencií od predchádzajúcich zamestnávateľov, s uvedením kontaktu na konkrétnu osobu
za účelom overenia referencie;
 súhlas so spracovaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene; vzor na www.kosice.sk;
 čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač vo svojom mene; vzor na www.kosice.sk;
Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo riadny sken). Fotografie vytvorené mobilom nebudú akceptované.
Priebeh výberového konania:
1. Zozbieranie podkladov od uchádzačov: do 16.09.2019
2. Pozvanie na osobný pohovor vhodných uchádzačov: do 30.09.2019 (vrátane)
3. Overenie poskytnutých dokladov a referencií uchádzača
4. Osobný pohovor s vybranými uchádzačmi: do 12.10.2019
5. Zostavenie zoznamu najvhodnejších max. 5 uchádzačov, ktorí budú pozvaní na vypočutie pred výberovou komisiou a zaslanie podkladov pre prípravu „Stratégie rozvoja podniku/organizácie“: do 15.10.2019
6. Termín na predloženie „Stratégie rozvoja podniku/organizácie“ výberovej komisii: do 21.10.2019
7. Neverejné vypočutie vybraných uchádzačov: 30.10.2019 (od 8,00 hod.)
8. Zostavenie zoznamu najvhodnejších 3 uchádzačov, ktorí vystúpia na verejnom vypočutí
9. Verejná prezentácia a vypočutie uchádzačov: 30.10.2019 (od 13,00 hod.), miesto konania: Magistrát mesta Košice
10. Výberová komisia zostaví poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi vhodného uchádzača na príslušnú pozíciu. Konečné poradie uchádzačov bude výsledkom bodového ohodnotenia jednotlivých uchádzačov členmi komisie
11. Zverejnenie najvhodnejšieho uchádzača odporúčaného výberovou komisiou: do 04.11.2019
12. Predpokladaný nástup do funkcie : od 01.1.2020

Výberovú komisiu pre neverejné a verejné vypočutie bude tvoriť 7 členov.

Pracovná pozícia sa neobsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výberové konanie slúži pre výber najvhodnejšieho uchádzača pre danú pozíciu. Na základe výsledkov odporúčania výberovej komisie primátor mesta predloží návrh mestskému zastupiteľstvu na obsadenie pracovnej pozície. Riaditeľa príslušnej inštitúcie menuje Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na základe návrhu primátora mesta Košice (§ 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.). Primátor bude akceptovať odporúčanie komisie, vrátane určeného poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom výberovej komisie, má primátor mesta možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie bude verejné, zdôvodnené a malo by byť výnimočné.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:

 do výberového konania budú zaradení výhradne uchádzači, ktorí riadne a včas predložili všetky požadované doklady;
 výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor, neverejné a verejné vypočutie;
 uchádzač, pozvaný na osobný pohovor je povinný zdokladovať svoje deklarované vzdelanie (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov);
 na verejné vypočutie budú pozvaní výhradne uchádzači na základe rozhodnutia výberovej komisie, ktorí najlepšie splnia požadované kritéria;
 zaslaním prihlášky a požadovaných dokladov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
 o termíne a mieste uskutočnenia osobného pohovoru, neverejného a verejného vypočutia, bude vybraný uchádzač informovaný výhradne elektronickým spôsobom;
 uchádzač pozvaný na neverejné a verejné vypočutie je povinný na základe obdržaných podkladov a verejne dostupných informácií vypracovať a výberovej komisii predložiť „Stratégiu rozvoja podniku“ v rozsahu maximálne do 5 strán formátu A4;
 uchádzač pozvaný na neverejné a verejné vypočutie súhlasí so zverejnením životopisu odbornej a širokej verejnosti na stránkach mesta;
 uchádzač pozvaný na verejné vypočutie bude mať k dispozícií časový priestor max. do 45 minút, ktorý bude rozdelený na 15 minútové časti vyčlenené na odprezentovanie svojej stratégie rozvoja (do 10 min.), zodpovedanie otázok komisie (do 15 min.), zodpovedanie otázok verejnosti (do 20 min.).

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

16.9.2019 (ostáva ešte 28 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

lesnícke, ekonomické alebo technické zameranie, prípadne iný vhodný súvisiaci odbor;

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2) alebo Nemecký jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 minimálne 5 rokov praxe v riadiacej pozícií;
 minimálne 3 roky praxe na pozícií vrcholového riadenia podnikov;
 prax v oblasti lesného hospodárstva;
 znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka;
 znalosti v oblasti: lesného hospodárstva a ochrany prírody, najmä zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z., zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z., zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. a ďalšie; organizačnej štruktúry a činnosti spoločnosti na úrovni verejne dostupných informácií; súvislosti v riadiacich vzťahoch obchodnej spoločnosti a inštitucionálneho vlastníka;
 rozvíjať a viesť projekt lesnej pedagogiky s cieľom zapojiť čo najširšiu skupinu detí a mládeže;
 strategicky plánovať a riadiť spoločnosť;
 operatívne riadenie zamerať na dosahovanie cieľa;
 ovládať zásady a techniky obchodného rokovania;
 disponovať základnými ekonomickými znalosťami nevyhnutnými na vedenie spoločnosti (tvorba rozpočtu, ekonomické riadenie spoločnosti, controling, reporting a pod.);
 prijímať samostatné rozhodnutia a niesť za svoje rozhodnutia zodpovednosť;
 flexibilita, schopnosť identifikovať potrebu zmeny a zaviesť ju;
 spôsobilosť pre realizáciu neodkladných a nepopulárnych opatrení;
 riadiť, viesť a motivovať zamestnancov;
 mobilizovať myslenie zamestnancov na dosahovanie ekonomických a podnikateľských výsledkov;
 byť morálne bezúhonný a spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

samospráva

Počet zamestnancov

250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
http://www.kosice.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Alena Dudová
E-mail: poslať životopis
ID: 3739158   Dátum zverejnenia: 14.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   3.000 €/brutto/mesačne + príplatok za výkon funkcie štatutárneho zástupcu spoločnosti + flexibilná platová zložka bude stanovená vopred a naviazaná na dosahovanie ročných výkonnostných ukazovateľov a plnenie manažérskych cieľov