Príslušník Mestskej polície Mesta Ilava

Mesto Ilava

Miesto práce
Pivovarská 440/32, 019 01 Ilava
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
1.4.2021
Mzdové podmienky (brutto)
642 - 771 EUR/mesiacPlatové podmienky: ➢ v zmysle zákona číslo 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ➢ zaradenie od platovej triedy 4 – základná zložka mzdy v rozsahu od 642,00 Eur - 771,00 Eur (v závislosti od počtu rokov započítanej praxe a odbornej spôsobilosti) ➢ možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Činnosť najmä v zmysle § 7 a nasl. zákona číslo 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením e-mailu
2. Štruktúrovaný životopis
3. Motivačný list
4. Overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
5. Overenú fotokópiu dokladu o získaní odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície
6. Fotokópiu vodičského preukazu, zbrojného preukazu
7. Lekárske potvrdenie o zdravotnej (telesnej a duševnej) spôsobilosti na výkon funkcie
príslušníka a na plnenie úloh mestskej polície (nie staršie ako 1 mesiac)
8. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač je plne spôsobilý na právne úkony
9. Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
10. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov

Mesto Ilava si vyhradzuje právo pozvať na osobných pohovor vybraných uchádzačov

Spôsob výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie.
Termín výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania
oznámený prostredníctvom pozvánky na nimi uvedený e-mailový kontakt.

Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania
najneskôr do 12.03.2021 do 12.00 hod. v uzatvorenej obálke (rozhodujúci je dátum uvedený
na poštovej pečiatke alebo pečiatke mestského úradu) na adresu:

Mestský úrad Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava s označením „Výberové konanie – príslušník MsP“ – NEOTVÁRAŤ!“

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Anna Lukáčová
Telefón: 042/4455518
e-mail: [email protected]
[email protected]

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

12.3.2021 (ostáva ešte 12 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície alebo vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba v súlade s ustanovením § 25 zákona číslo 564/1991 Zb. o obecnej polícii

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

➢ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
➢ bezúhonnosť
➢ zdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť na výkon funkcie príslušníka a na plnenie
úloh mestskej polície aj v noci
➢ znalosť právnych predpisov upravujúcich činnosť mestskej polície, najmä:
• zákon číslo 564/1991 Zb. o obecnej polícii
• zákon číslo 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
• zákon číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch
• zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok)
• zákon číslo 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
• zákon číslo 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o Mestskej polícii v Ilave
➢ znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET)
➢ komunikatívne a organizačné schopnosti, rýchle a správne rozhodovanie, vysoká
odolnosť voči stresu, analytické myslenie, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť,
flexibilita, tímová práca
➢ vodičské oprávnenie skupiny B, zbrojný preukaz skupiny „C“
➢ vek nad 21 rokov
ID: 4034439  Dátum zverejnenia: 17.2.2021  Základná zložka mzdy (brutto): 642 EUR/mesiac