Referent pre územ.plánovanie, architektúru a urbanizmus na MsÚ v Hlohovci

Mesto Hlohovec

Miesto práce
Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
Od 887 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Sleduje, vyhodnocuje a eviduje údaje a informácie o území.
• Obstaráva územnoplánovacie podklady mesta Hlohovec a udržiava ich aktuálny stav.
• Poskytuje súčinnosť pri obstarávaní územnoplánovacích podkladov inými subjektmi.
• Obstaráva, prerokúva, schvaľuje, eviduje a archivuje územnoplánovaciu dokumentáciu mesta Hlohovec, jej aktualizáciu, zmeny a doplnky, územnoplánovaciu dokumentáciu zóny, územné projekty, urbanistické štúdie a generely.
• Koordinuje podklady pre prípravu územnoplánovacej dokumentácie v rámci regionálnych i nadregionálnych vzťahov.
• Poskytuje súčinnosť pri prevádzkovaní informačného systému o územnom plánovaní a informačného systému o výstavbe, vrátane publikovania vybraných častí na webovom sídle mesta Hlohovec.
• Poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní územno-technických podkladov.
• Vydáva územnoplánovacie informácie v súlade s platnými územnoplánovacími dokumentáciami.
• Sleduje funkčné využitie územia pri regulovaní činností v katastrálnom území mesta.
• Posudzuje podnikateľské aktivity na území mesta v súvislosti s funkčným zónovaním podľa územného plánu.
• Zabezpečuje podklady pre trvale udržateľný rozvoj so širokými väzbami nad rámec mesta v oblasti územného rozvoja.
• Pripravuje odborné vyjadrenia k výstavbe z hľadiska vyňatia pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
• Sleduje prípravu výstavby a realizáciu stavieb na území mesta v zmysle regulatívov pre výstavbu podľa územného plánu.
• Sleduje výstavbu v rámci pamiatkovej zóny mesta.
• Pripravuje podklady pre vymedzenie funkcií územia a riešenie ich využitia.
• Pripravuje samosprávnu legislatívu a regulatívy v oblasti územnoplánovacej problematiky.
• Vydáva stanoviská súvisiace s koordináciou územného rozvoja mesta Hlohovec ako dotknutej obce.
• Vydáva vyjadrenia a stanoviská v rámci postavenia obce ako účastníka konaní podľa osobitných predpisov v súčinnosti s Odborom výstavby, Odborom majetku mesta a Odborom životného prostredia.
• Pripravuje podklady pre skvalitnenie estetického dojmu verejných priestorov.
• Spolupracuje pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov a štúdií.

Zamestnanecké výhody, benefity

• osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS, príspevok na rekreáciu, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• možnosť profesijného a odborného rastu, odborné vzdelávanie
• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• pružný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní

Podmienky účasti:
• vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa stavebného zamerania, architektúry, krajinného inžinierstva
• odborná prax v oblasti samosprávy vítaná
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
• bezúhonnosť
• práca s PC (Word, Excel, Outlook, internet)
Výhoda:
• odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU (žiadosť o prijatie do zamestnania) pre pohovor spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do 04. 03. 2020 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „REFERENT PRE ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, ARCHITEKTÚRU A URBANIZMUS“ – neotvárať.
Predpokladaný nástup do pracovného pomeru je možný od 01. 05. 2020 prípadne dohodou.
Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: PhDr. Martina Kováčová, tel. č. 0918 957 614.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

4.3.2020 (ostáva ešte 7 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné zameranie, architektúra, krajinné inžinierstvo

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysoké pracovné nasadenie
• schopnosť riešiť problémy samostatne
• schopnosť pracovať v tíme, aktívny prístup k riešeniu
úloh
• technické myslenie
• zvládanie stresových situácií
• spoľahlivosť a flexibilita
• zodpovednosť
• komunikatívnosť (jednanie s ľuďmi)

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
http://www.hlohovec.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Daniela Šuláková
E-mail: poslať životopis
ID: 3868753  Dátum zverejnenia: 11.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 887 EUR/mesiac