Referent pre investície na Odbore výstavby na MsÚ v Hlohovci

Mesto Hlohovec

Miesto práce
M. R. Štefánika 1, Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
Od 692 EUR/mesiac

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Samostatne rieši odborné úlohy v oblasti investícií
• Zabezpečuje podklady pre vypracovanie zadaní, štúdií, projektových dokumentácií stavieb, ako aj ich realizáciu
• Vykonáva činnosť technického dozoru stavieb investora
• Zabezpečuje rekonštrukciu, modernizáciu, technické zhodnotenie a výstavbu objektov patriacich do majetku mesta
• Zabezpečuje rekonštrukcie, modernizácie, technické zhodnotenie a opravy väčšieho rozsahu budov a areálov škôl a školských zariadení
• Zabezpečuje a kontroluje efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov na výstavbu
• Zabezpečuje podklady k pripravovaným investíciám pre rokovanie orgánov samosprávy
• Zabezpečuje komplexnú dokumentáciu pre stavby od prípravy, realizácie až po ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľom
• Spolupracuje pri príprave a uzatváraní zmluvných vzťahov na činnosti v príprave a realizácii stavieb
• Zabezpečuje preskúmanie fakturácie z hľadiska vecnej a finančnej správnosti, potvrdzuje jej oprávnenosť, prípadne zabezpečuje jej reklamácie
• Pripravuje podklady k verejným súťažiam, spolupracuje pri výbere dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
• Vykonáva inžiniersku činnosť (zabezpečuje vyjadrenia dotknutých orgánov, stavebné povolenia, ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav a kolaudačných rozhodnutí, vyňatia pôdy z PPF a pod.)
• Zúčastňuje sa na stavebných a kolaudačných konaniach
• Pripravuje podklady pre zaradenie stavieb do majetku mesta

Zamestnanecké výhody, benefity

• osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS, príspevok na rekreáciu, príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• možnosť profesijného a odborného rastu, odborné vzdelávanie
• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• pružný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní

Podmienky účasti:
• stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou alebo vysokoškolské vzdelanie (I. alebo II. stupňa) technického zamerania
• znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
• osvedčenie odborne spôsobilej osoby pre vykonávanie činnosti „stavebný dozor“ vítané (nie je podmienkou)
• výhodou je prax v projektovaní stavieb, z realizácie stavieb alebo z investičnej činnosti
• výhodou sú znalosti s rozpočtovaním stavieb
• výhodou je ovládanie programu CENKROS
• bezúhonnosť
• práca s PC (MS Office, internet)

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestným vyhlásením o bezúhonnosti
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do 04. 03. 2020 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent pre investície – neotvárať“ .

Nástup do pracovného pomeru dohodou.

Na pohovor budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: Ing. Pavol Zlámala, tel. č. 0918 958 317.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

technické zameranie

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysoké pracovné nasadenie
• organizačné schopnosti
• komunikatívnosť
• analyzovanie a riešenie problémov
• analytické myslenie
• precíznosť a presnosť
• spoľahlivosť a flexibilita
• zodpovednosť a samostatnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
http://www.hlohovec.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Daniela Šuláková
E-mail: poslať životopis
ID: 3868749  Dátum zverejnenia: 11.2.2020  Základná zložka mzdy (brutto): 692 EUR/mesiac