Konateľ - Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

Mesto Hlohovec

Miesto práce
Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
20.09.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadenie spoločnosti
- zastupovanie spoločnosti vo všetkých záležitostiach z titulu funkcie štatutárneho orgánu
- vedenie pracovného tímu
- funkcia konateľa spoločnosti bude vykonávaná na základe zmluvy o výkone funkcie v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

1500 - 2000 Eur

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť nasledovné doklady:
- motivačný list
- profesijný životopis
- písomný návrh projektu rozvoja Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., v rozsahu minimálne 4 a maximálne 8 strán A4
- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
ŽIADOSŤ o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 03.09.2019 do 13:00 hod na adresu:
Mestský úrad Hlohovec
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
Na obálku uveďte "Výberové konanie - konateľ Vodárenskej spoločnosti Hlohovec - neotvárať". V prípade osobného doručenia žiadosti, je túto potrebné doručiť do podateľne MsÚ Hlohovec. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum a čas doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.
INFORMÁCIE o priebehu výberového konania:
1. časť - verejné vypočutie uchádzača (prezentácia projektu, otázky komisie k projektu, otázky verejnosti)
2. časť - neverejný pohovor (overenie schopností a odborných znalostí uchádzača výberovou komisiou)
Po uskutočnení výberového konania a na základe odporúčania výberovej komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu konateľa Vodárenskej spoločnosti Hlohovec, s.r.o., v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
Nástup do funkcie možný od 20.09.2019.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

3.9.2019 (ostáva ešte 14 dní)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na funkciu:
1. Kvalifikačné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- riadiaca prax v obchodnej spoločnosti porovnateľnej veľkosti minimálne 5 rokov
- prax v oblasti vodárenstva výhodou
2. Ďalšie požiadavky:
- schopnosť viesť a riadiť tím za stanovenými cieľmi
- organizačné a komunikačné schopnosti
- flexibilita
- práca s PC (MS Office, internet)
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
- bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
http://www.hlohovec.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Borovský
E-mail: poslať životopis
ID: 3735787   Dátum zverejnenia: 9.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1500 - 2000 Eur