Vedúci Odboru ekonomického

Mesto Hlohovec

Miesto práce
Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
01.09.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť zamestnancov Odboru ekonomického.
• Zabezpečuje vypracovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov zameraných na riešenie problematiky odboru, resp. ktorých spracovanie vyplýva z platných právnych predpisov.
• Zabezpečuje vypracovanie interných predpisov mestského úradu pre oblasť ekonomiky a finančnej kontroly a spolupracuje s príslušnými odbormi pri tvorbe interných predpisov.
• Zabezpečuje úlohy v súvislosti s výrubom miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
• Zabezpečuje finančnú, rozpočtovú a úverovú politiku mesta.
• Pravidelne analyzuje finančnú situáciu mesta prostredníctvom vybraných ukazovateľov (likvidita, celková a úverová zadlženosť, rentabilita a pod.)
• Analyzuje a navrhuje efektívne využívanie finančných a majetkových zdrojov, efektívnosť a návratnosť investovaných prostriedkov.
• Zabezpečuje zdroje pre dlhodobé investičné akcie mesta vo viacročných návrhoch rozpočtu mesta.
• Zodpovedá za hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta v súlade s platnými právnymi predpismi, schváleným rozpočtom a uzneseniami MsZ.
• Na základe požiadavky ostatných odborov MsÚ zabezpečuje ekonomické podklady pre projekty, pre žiadosti na získanie finančných prostriedkov z alternatívnych zdrojov financovania, z rôznych podporných programov, grantov, dotácií a pod., najmä v nadväznosti na fondy Európskej únie.
• Zabezpečuje spracovanie individuálnej účtovnej závierky mesta a konsolidovanej účtovnej závierky, spracovanie štvrťročných výkazov mesta v zmysle opatrenia MF SR a ich odovzdávanie prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM.
• Zabezpečuje podklady a koordinuje spracovanie návrhu rozpočtu mesta a predkladá ho príslušným orgánom samosprávy.
• Zabezpečuje vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za príslušný polrok a predkladá návrh na jeho úpravy v priebehu roka.
• Koordinuje spracovanie rozboru hospodárenia za príslušný kalendárny rok, záverečný účet mesta a návrh na finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia.
• V zmysle interných predpisov zabezpečuje úhradu nepredvídaných výdavkov formou rozpočtových opatrení.
• Denne sleduje výpisy z bankových účtov, kontroluje príjmy mesta a prevodné príkazy na úhradu výdavkov, hospodári s finančnými prostriedkami tak, aby boli zabezpečené splátky úverov a úrokov. V zmysle zmlúv o realizácii finančných operácií zabezpečuje zhodnocovanie dočasne voľných finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta.
• Sleduje úverovú politiku za účelom vhodného využitia cudzích zdrojov, v prípade potreby prijatia úveru pripravuje podklady pre orgány mesta a po schválení prijatia úveru mestským zastupiteľstvom pripravuje potrebné podklady a vybavuje všetky záležitosti súvisiace s požiadaním o úver a uzatvorením zmluvy s vybranou finančnou inštitúciou. Zabezpečuje finančné operácie v súvislosti s čerpaním úveru a sleduje jeho splátky.
• Zabezpečuje agendu účelových prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a predloženie ich vyúčtovania príslušným orgánom.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zamestnanecké výhody, benefity

• osobné príplatky a odmeny, valorizácia, príspevok do DDS
• možnosť profesijného a odborného rastu
• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
• príspevky zo sociálneho fondu v zmysle kolektívnej zmluvy
• pružný pracovný čas

Informácie o výberovom konaní

Podmienky účasti:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického odboru
• odborná prax minimálne 5 rokov v ekonomickej oblasti
• odborná prax v samospráve minimálne 3 roky
• prax v riadiacej funkcii vítaná
• znalosť legislatívy v ekonomickej oblasti samospráve
• bezúhonnosť
• práca s PC (Word, Excel, internet)
PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU (žiadosť o prijatie do zamestnania) do výberového konania, spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• čestným vyhlásením o praxi (minimálne 5 rokov v ekonomickej oblasti a minimálne 3 roky v oblasti samosprávy)
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je potrebné do 22. 08. 2019 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo zaslať poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1 920 01 Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne v Klientskom centre Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.
Predpokladaný nástup do pracovného pomeru je možný od 01. 09. 2019.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „vedúci Odboru ekonomického – neotvárať“
Na výberové konanie budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky výberového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: Mgr. Tomáš Borovský, tel. č. 033/736 8102, email: [email protected]

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomický odbor

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysoké pracovné nasadenie
• organizačné a riadiace schopnosti
• komunikačné zručnosti, príjemná osobnosť so zodpovedným prístupom k práci
• samostatnosť a analytické myslenie
• schopnosť analyzovať a riešiť problémy
• iniciatívny prístup
• motivácia pre prácu vo verejnom záujme
• precíznosť a presnosť
• spoľahlivosť a flexibilita
• zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
http://www.hlohovec.sk
ID: 3735176   Dátum zverejnenia: 8.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme