Vedúci Odboru výstavby

Mesto Hlohovec

Miesto práce
Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
16.09.2019

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• Riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť zamestnancov odboru.
• Prideľuje úlohy na riešenie podriadeným zamestnancom a kontroluje spôsob ich vybavenia.
• Vytvára priaznivé podmienky na plnenie úloh zamestnancami odboru, navrhuje spôsob zvyšovania ich odbornej úrovne a kontroluje dodržiavanie pracovnej disciplíny.
• Zabezpečuje a pripravuje odborné stanoviská a kvalitne a včas pripravuje materiály na rokovanie samosprávnych orgánov (komisie pri MsZ, MsR a MsZ) súvisiace s problematikou výstavby a dopravy.
• Spracováva návrhy všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov zameraných na riešenie problematiky referátu, resp. ktorých spracovanie vyplýva z platných právnych predpisov.
• Zodpovedá prednostovi za zverenú časť rozpočtu Mesta Hlohovec. Riadi a kontroluje činnosti spojené s čerpaním finančných prostriedkov rozpočtu mesta v oblasti odboru, ktorý riadi. Predkladá prednostovi MsÚ návrh na rozpočet príslušného odboru, zmeny rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje čerpanie rozpočtu vrátane merateľných ukazovateľov.
• Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre odbor vyplývajú z obsahovej náplne jeho činnosti a vytvára pre ich plnenie zodpovedajúce a primerané podmienky.
• Podieľa sa na tvorbe koncepcií a zámerov v oblasti výstavby, dopravy a technickej infraštruktúry.
• Zabezpečuje úlohy na úseku plánu investícií a ich realizácie na území mesta vo všetkých štádiách stavebného konania, vrátane projektovej prípravy, podkladov verejného obstarávania až po kolaudáciu a odovzdanie diela užívateľom.
• Zabezpečuje rekonštrukciu, modernizáciu, technické zhodnotenie a výstavbu objektov patriacich do majetku mesta.
• Zabezpečuje rekonštrukcie, modernizácie, technické zhodnotenie a opravy väčšieho rozsahu budov a areálov škôl a školských zariadení.
• Zabezpečuje inžiniersku činnosť súvisiacu s investičnou činnosťou mesta.
• Zabezpečuje ocenenie pripravovaných investičných zámerov.
• Zabezpečuje technický dozor pri investičnej činnosti mesta.
• Zabezpečuje a kontroluje efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov na výstavbu.
• Zúčastňuje sa na stavebných a kolaudačných konaniach.
• Pripravuje podklady pre odúčtovanie stavieb a zaradenie do majetku mesta.
• Odborne sa vzdeláva a zvyšuje si odbornú kvalifikáciu.
• Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho vyplývajú zo všetkých platných právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov nadriadeného.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Informácie o výberovom konaní

Podmienky účasti:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania
• odborná prax minimálne 3 roky (v investičnej činnosti)
• bezúhonnosť
• práca s PC (Word, Excel, internet)

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU (žiadosť o prijatie do zamestnania) do výberového konania, spolu so:
• štruktúrovaným životopisom
• overenou fotokópiou dokladu o vzdelaní
• čestným vyhlásením o bezúhonnosti
• čestným vyhlásením o praxi
• súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je potrebné do 22. 08. 2019 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu
Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.
Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „Vedúci Odboru výstavby – neotvárať“.
Predpokladaný nástup do pracovného pomeru je od 15.09.2019.
Na výberové konanie budú pozvaní iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky výberového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie bez udania dôvodu zrušiť.
Bližšie informácie poskytne: Mgr. Tomáš Borovský, tel. č. 033/736 8102.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

22.8.2019 (ostávajú ešte 3 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

stavebné zameranie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• vysoké pracovné nasadenie
• organizačné a riadiace schopnosti
• komunikatívnosť
• samostatnosť
• analyzovanie a riešenie problémov
• analytické myslenie
• precíznosť a presnosť
• spoľahlivosť a flexibilita
• zodpovednosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
http://www.hlohovec.sk

Kontakt

Kontaktná osoba: Ing. Daniela Šuláková
E-mail: poslať životopis
ID: 3735175   Dátum zverejnenia: 8.8.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme