Konateľ - Mestská poliklinika Hlohovec, s.r.o.

Mesto Hlohovec

Miesto práce
Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
15.02.2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
1500 - 2000 Eur

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- riadenie spoločnosti
- zastupovanie spoločnosti vo všetkých záležitostiach z titulu funkcie štatutárneho orgánu
- vedenie pracovného tímu
- funkcia konateľa spoločnosti bude vykonávaná na základe zmluvy o výkone funkcie v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka

Informácie o výberovom konaní

K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť nasledovné doklady:
- motivačný list
- profesijný životopis
- písomný návrh projektu rozvoja Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o., v rozsahu minimálne 4 a maximálne 8 strán A4
- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (originál)
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
ŽIADOSŤ o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 25.01.2019 do 11:00 hod na adresu:
Mestský úrad Hlohovec
Kancelária primátora
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
Na obálku uveďte "Výberové konanie - konateľ Mestskej polikliniky Hlohovec - neotvárať". Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum a čas doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.
INFORMÁCIE o priebehu výberového konania:
1. časť - verejné vypočutie uchádzača (prezentácia projektu, otázky komisie k projektu, otázky verejnosti)
2. časť - neverejný pohovor (overenie schopností a odborných znalostí uchádzača výberovou komisiou)
Po uskutočnení výberového konania a na základe odporúčania výberovej komisie, primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Hlohovec návrh na vymenovanie úspešného kandidáta na funkciu konateľa Mestskej polikliniky Hlohovec, s.r.o., v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Požiadavky na funkciu:
1. Kvalifikačné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
- riadiaca prax v obchodnej spoločnosti porovnateľnej veľkosti minimálne 5 rokov
- prax v oblasti zdravotníctva výhodou
2. Ďalšie požiadavky:
- schopnosť viesť a riadiť tím za stanovenými cieľmi
- organizačné a komunikačné schopnosti
- flexibilita
- práca s PC (MS Office, internet)
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
- bezúhonnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
http://www.hlohovec.sk
ID: 3579743   Dátum zverejnenia: 16.1.2019   Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:   1500 - 2000 Eur