Riaditeľ Materskej školy, Vinohradská 7, 920 01 Hlohovec

Mesto Hlohovec

Miesto práce
Vinohradská 7, 920 01 Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
04.01.2017

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Riadenie Materskej školy v intenciách zákonných pravidiel a noriem

Informácie o výberovom konaní

O Z N Á M E N I E

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.
z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Mesto Hlohovec, M. R.
Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec, v zastúpení Ing. Miroslavom Kollárom, primátorom mesta,

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Vinohradská 7, 920 01 Hlohovec
(s právnou subjektivitou) s nástupom od 04.01.2017

Požadované kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:
-Kvalifikačné predpoklady v zmysle § 3 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
-Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 zákona 317/2009 Z. z.
-bezúhonnosť
-zdravotná spôsobilosť
-ovládanie štátneho jazyka
-Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky č.437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov
-Najmenej 5 rokov pedagogickej alebo odbornej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa MŠ s právnou
subjektivitou
-Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 písm. a) až e) zákona
č. 552/2003 Z. z.

Ďalšie predpoklady:
-Organizačné a riadiace schopnosti
-Aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)

Zoznam požadovaných dokladov:
-Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
-Overené kópie dokladov o vzdelaní
-Overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie
-Profesijný štruktúrovaný životopis
-Písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strán)
-Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
-Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
-Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
-Súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
-Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu v Hlohovci, v obálke
s označením „Výberové konanie na riaditeľa MŠ Vinohradská 7, 920 01 Hlohovec“,
s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“, do 08. 11. 2016, do 12,00 hod. na adresu:

Mesto Hlohovec
Mestský úrad
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec

Rozhodujúci je dátum doručenia na MsÚ v Hlohovci.

Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle 033/7368218, Odbor školstva MsÚ Hlohovec.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený
písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

učiteľstvo pre materské školy

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Windows - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Počet rokov praxe

5

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
http://www.hlohovec.sk
ID: 2767369   Dátum zverejnenia: 17.10.2016