Referent odboru školstva MSÚ v Hlohovci

Mesto Hlohovec

Miesto práce
M.R. Štefánika 1, Trnavský kraj, Hlohovec
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Ponúkaný plat (brutto)
Dohodou v zmysle platnej legislatívy

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

V rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

1. Zabezpečuje činnosti v súvislosti s originálnymi a prenesenými kompetenciami mesta v oblasti výchovy a vzdelávania.
2. Organizačne zabezpečuje pracovné porady s riaditeľmi škôl a školských zariadení.
3. Vykonáva administratívno-správne činnosti v školstve na úseku územnej samosprávy.
4. Zabezpečuje a pripravuje odborné stanoviská, kvalitne a včas pripravuje materiály na rokovanie samosprávnych orgánov (komisie pri MsZ, MsR a MsZ)
5. Zabezpečuje odborné činnosti v oblasti kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania okrem kontroly v kompetencii Štátnej školskej inšpekcie vo všetkých školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto.
6. Vydáva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi vydanými rezortným ministerstvom organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok.
7. Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorým je zriaďovateľom a to najmä v oblastiach riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu podľa platných predpisov.
8. Pripravuje podklady vo veci zrušovania, zriaďovania a spájania škôl a školských zariadení, ich zaraďovania do alebo vyraďovania zo siete škôl a školských zariadení SR.
9. Pripravuje podklady a zúčastňuje sa na tvorbe všeobecno-záväzných nariadení mesta v danej oblasti a kontroluje ich dodržiavanie.
10. Spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy a verejnosti.
11. Pripravuje podklady na štatistické zisťovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti.
12. Spolupracuje s radami škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto Hlohovec, pripravuje podklady pre rozhodovanie MSZ o delegovaní zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení a Mestskej školskej rade.
13. Zodpovedá za plnenie úloh, ktoré pre neho vyplývajú zo všetkých platných právnych predpisov, interných predpisov, pokynov a príkazov nadriadeného.
14. Vykonáva ďalšie činnosti a plní úlohy podľa príkazov alebo pokynov priameho nadriadeného, ak sú vydané v súlade s právnymi predpismi.

Zamestnanecké výhody, benefity

V zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2016

Informácie o výberovom konaní

PODMIENKY ÚČASTI:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogického zamerania 
- najmenej päť rokov pedagogickej činnosti na základnej škole
- bezúhonnosť
- znalosť legislatívy v požadovanej oblasti
- pokročilá práca s PC (Word, Excel, internet)

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so: 
- štruktúrovaným životopisom 
- overeným dokladom o vzdelaní 
- výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace 
- čestným vyhlásením o požadovanej praxi (min. 5 rokov pedagogickej činnosti) 
- súhlasom so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

je potrebné do 03.11. 2016 do 13.00 h odovzdať osobne do podateľne MsÚ v Hlohovci alebo doručiť poštou na adresu:
Mesto Hlohovec
M. R. Štefánika č. 1
920 01 Hlohovec

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne Mestského úradu Hlohovec, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Hlohovec poskytovateľom poštových služieb.
Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do pohovoru zaradené.

Zapečatenú obálku je potrebné označiť heslom: „referent Odbor školstva – neotvárať“.

Pohovoru sa zúčastnia iba tí uchádzači, ktorí predložili úplnú písomnú prihlášku a splnili podmienky vyhláseného pohovoru. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pohovor bez udania dôvodu zrušiť.

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

pedagogického zamerania

Počítačové znalosti - používateľ

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- vysoké pracovné nasadenie 
- organizačné schopnosti 
- schopnosť analyzovať a riešiť problémy 
- precíznosť a presnosť 
- spoľahlivosť a flexibilita 
- zodpovednosť
- komunikatívnosť

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Mesto Hlohovec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku. Mesto Hlohovec zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia.

Adresa spoločnosti

Mesto Hlohovec
M.R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
http://www.hlohovec.sk
ID: 2765180   Dátum zverejnenia: 13.10.2016